ஆ! அம்பர உம்பர மும் புகழுந்திரு - Aa! Ambara Umpara mum Pugalum

 ஆ! அம்பர உம்பர மும் புகழுந்திரு - Aa! Ambara Umpara mum Pugalum


ஆ! அம்பர உம்பர மும் புகழுந்திரு

ஆதிபன் பிறந்தார்

ஆதிபன் பிறந்தார் – அமலாதிபன் பிறந்தார் – ஆ!


1. அன்பான பரனே! அருள் மேவுங் காரணனே! – நவ

அச்சய சச்சிதா – ரட்சகனாகிய

உச்சிதவரனே! – ஆ!


2. ஆதம் பவமற, நீதம் நிறைவேற – அன்று

அல்லிராவினில் வெல்லையடியினில்

புல்லணையிற் பிறந்தார் – ஆ!


3. ஞானியர் தேட வானவர் பாட – மிக

நன்னய உன்னத – பன்னரு மேசையா

இந்நிலம் பிறந்தார் – ஆ!


4. கோனவர் நாட, தானவர் கொண்டாட – என்று

கோத்திரர் தோத்திரஞ் – சாற்றிடவே யூத

கோத்திரன் பிறந்தார் – ஆ!


5. விண்ணுடு தோண, மன்னவர் பேண – ஏரோது

மைந்தனின் சிந்தையழுந்திக் கலங்கிட

விந்தையாய்ப் பிறந்தார் – ஆ!


Aa! Ambara Umpara mum Pugalum Thiru

Aathiban Piranthaar

Aathiban Piranthaar - Amalaathiban Piranthaar


1.Anbaana Paranae Arul Meavung Kaarananae -nava

Atchaya Satchitha -Ratchaka naakiya

Utchitha Varanae


2.Aatham Paavamara Neetham Niari Vera -Antru

Alli Raavinil Vellai Adiyinil

Pullanaiyil Piranthaar


3.Gnaniyar Theda Vaanavar Paada Miga

Nannaya Unnatha Pannuru Mesaiyya

Innilam Piranthaar


4.Konavar Naada Thaanavar Kondada -Entru

Kothirar Thothiram -Sattidavae Yutha

kothiram Piaranthaar


5.Vinnodu Thona Mannavar peana -Yerothu

Mainthanain Sinthai Yealuthi Kalangida

Vinthaiyaai Piranthaar

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post