ஞானக்கீர்த்தனைகள் - Gnana Keerthanaigal Tamil christian songs lyrics

ஞானக்கீர்த்தனைகள் - Tamil christian songs lyrics 

 1. அகலா தென்னோடு வாழும்
 2. அஞ்சாதே இயேசுரட்சகர்
 3. அடங்காத நாவு
 4. அடியேன் மனது வாக்கும்
 5. அடைக்கலம் அடைக்கலமே
 6. அதம் செய்த பாதகம் தொலைய
 7. அதிகாலையில் உமைத்தேடுவேன்
 8. அதிமங்கல காரணனே
 9. அந்த நாள் பாக்கிய நாள் நீர்
 10. அந்தரங்கமாக வந்த
 11. அப்பனே நீர் எனக்கு
 12. அப்பா அருட்கடலே
 13. அப்பா தயாள குணாநந்த
 14. அபிஷேகம் செய்து வைத்தாரே
 15. அமலா தயாபரா அருள்கூர்
 16. அய்யனே! உன்வேதம் இன்பமே
 17. அரசனைக் காணாமல் இருப்போமோ
 18. அருட்கடலே, வரந்தர இது சமயமே
 19. அருணோதயம் எழுந்திடுவோம்
 20. அருணோதயம் ஜெபிக்கிறேன்
 21. அருமை இரட்சகா,கூடி வந்தோம்
 22. அருளே! பொருளே! ஆரணமே
 23. அரூபியே, அரூப செரூபியே
 24. அல்லேலூயா ஜெயமே
 25. அல்லேலூயா துதி,
 26. அவனி யேகினார் - நேச
 27. அற்புதம்! பாவி நான் மீட்கப்பட்டேன்
 28. அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும்?
 29. அன்பின் விருந்தருந்த சகோதரர்
 30. அன்புடன் எங்களை ஆண்டருளும்
 31. அன்பு நிறைந்தவரே
 32. அன்பே அன்பே அன்பே ஆருயிருறவே
 33. அன்பே பிரதானம், சகோதர
 34. அன்பே, பிரலாபம் அகற்றும்
 35. அனந்தஞான சொரூபா
 36. அனுக்ரக வார்த்தையோடே
 37. ஆ அம்பர உம்பரமும் புகழும்
 38. ஆ! இன்பக் காலமல்லோ ஜெபவேளை
 39. ஆ! என்பிராண நாதா
 40. ஆகமங்கள் புகழ் வேதா, நமோ
 41. ஆச்சரியமான காட்சியைப் பார்க்கலாம்
 42. ஆசையாகினேன், கோவே
 43. ஆசையாய்க் கூடுவோம்
 44. ஆண்டவர் பங்காகவே, தசமபாகம்
 45. ஆண்டவரின் நாமமதை ஈண்டு
 46. ஆண்டவா உன்றன் சேவைக்கடியேன்
 47. ஆண்டவா, மோட்சகதி நாயனே
 48. ஆத்தும அடைக்கலம் அன்புள்ள
 49. ஆத்தும ஆதாயம் செய்குவோமே
 50. ஆத்துமமே, என் முழு உள்ளமே
 51. ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே
 52. ஆதம் புரிந்த பாவத்தாலே
 53. ஆதரி, ஐயா! இந்த அவனியில்
 54. ஆதாமின் பாவத்தாலே
 55. ஆதாரம் நீ தான் ஐயா
 56. ஆதித்திருவார்த்தை திவ்விய
 57. ஆதிப்பிதாக் குமாரன்
 58. ஆதியாம் மகா ராஜனே
 59. ஆதியில் ஏதேனில் ஆதாமுக்கு
 60. ஆமென் அல்லெலூயா!
 61. ஆர் இடத்தில் ஏகுவேன் நான்
 62. ஆரணத் திருத்துவமே
 63. ஆரிடம் போவேன் நான்
 64. ஆரிவராராரோ - இந்த
 65. ஆரும் துணையில்லையே
 66. ஆலயம் போய்த் தொழவாரும்
 67. ஆ! வாரும் நாம் எல்லாரும் கூடி
 68. ஆவி உடல் பொருள் அத்தனையும்
 69. ஆவியை அருளுமே,சுவாமி
 70. ஆவியை மழைபோலே யூற்றும்
 71. ஆற்றிக் கொள்ளுவோம் மனத்தை
 72. ஆறுதல் அடை, மனமே
 73. ஆனந்தக் கல்யாணா
 74. ஆனந்தம் கொண்டாடுவோம்
 75. ஆனந்தமாக இச்சங்க நாளில்
 76. ஆனந்தமே பரமானந்தமே
 77. ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!
 78. இங்கெமது நடுவில் எழுந்திடுவாய்;
 79. இத்தரை மீதினில்
 80. இத்தனை பாடேன் பட்டீர்?
 81. இத்தனைப் பெருங் குருசை
 82. இந்தக் குழந்தையை நீர்
 83. இந்த மங்களம் செழிக்கவே
 84. இந்த வேளையினில் வந்தருளும்
 85. இந்நாள் இரட்சிப்புக்கேற்ற நல் நாள்
 86. இந்நாளில் இயேசு நாதர்
 87. இந்நேரம் வந்ததேதையா
 88. இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த
 89. இம்மணர்க்கு உம்மருள்
 90. இயேசு என் அஸ்திபாரம்
 91. இயேசு கிறிஸ்து நாதர்
 92. இயேசு நசரையினதிபதியே
 93. இயேசு நாதனே இரங்கும்
 94. இயேசு நாதா இவ்வேளை வருவாய்
 95. இயேசு நாமம் ஒன்றை நம்புவீர்
 96. இயேசு நாமமல்லாமல் உலகினில்
 97. இயேசு நாயகனைத் துதிசெய்
 98. இயேசு நாயகா வந்தாளும்
 99. இயேசு நான் நிற்கும் கன்மலையே!
 100. இயேசு நேசரே! விசுவாசக்கண்களால்
 101. இயேசு நேசிக்கிறார்
 102. இயேசு மகாராஜன் வரும் வேளை
 103. இயேசு மகாராஜனுக்கே இன்றும்
 104. இயேசு மகேசனை நான்
 105. இயேசுவின் ஒதுக்கில் நான்
 106. இயேசுவின் திருநாமம்
 107. இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்
 108. இயேசுவுக்கு நமது தேசத்தை
 109. இயேசுவே, கிருபாசனப் பதியே
 110. இயேசுவே திருச்சபை ஆலயத்தின்
 111. இயேசுவை அன்றி வேறொரு
 112. இயேசுவைப் போல நட
 113. இயேசுவையே துதிசெய்
 114. இயேசையா, பிளந்த ஆதிமலையே
 115. இரங்கும், இரங்கும்,
 116. இலவசமாய் நீர் பெற்றுக் கொண்டீரே
 117. இவரே பெருமான்,
 118. இறைவன் நீயே, எளியனுக்
 119. இன்பக் கிருபாகரன்
 120. இன்றே நீ என்னுடன் இருப்பாய்
 121. இன்றைக்கே மனந்திரும்புவாய்
 122. இன்றைத்தினம் உன்னருள்
 123. இன்னமும் நாம் இயேசு பதத்தில்
 124. இன்னிய முகமலர்ந்து
 125. ஈசன் துதி சொல்ல வாரும்
 126. ஈசனே கிறிஸ்தேசு நாயகனே!
 127. உச்சிதப் பட்டணம் பட்சமுடன்
 128. உச்சித மோட்சப் பட்டணம் போக
 129. உதவி செய்தருளே! ஒருவருக்கொருவர்
 130. உந்தன் ஆவியே, சுவாமி, எந்தன்
 131. உந்தன் சித்தம் போல என்னை
 132. உந்தன் சுய மதியே நெறி
 133. உந்தன் திருப்பணியை உறுதியுடன்
 134. உம்மைப் போல யாருண்டு;
 135. உருகாயோ நெஞ்சமே,
 136. உலகம் நில்லாது, நல் மனதே
 137. உலகில் பாவப் பாரத்தால்
 138. உலகும் வானும் செய்தாளும்
 139. உன்னதப் பரமண்டலங்களில்
 140. உன்னையன்றி வேறே கதி
 141. உனக்கு நிகரானவர் யார்?
 142. உனக்கெது வேண்டும்? - இன்னும்
 143. உனக் கொத்தாசை வரும் நல்
 144. எங்கள் மீதிரங்குவீர், ஐயா
 145. எங்கள் விண்ணப்பம் இன்று கேள்
 146. எங்கே சுமந்து போகிறீர்?
 147. எத்தனை திரள் என் பாவம்,
 148. எத்தனை நாவால் துதிப்பேன்
 149. எதற்காய் அஞ்சுகின்றனை, பாவி?
 150. எது வேண்டும், சொல், நேசனே
 151. எந்தன் ஜீவன் சொந்தமாகத் தத்தம்
 152. எந்தன் நிர்ப்பந்தம் பாரும்
 153. எந்தன் பூமானைக் காண
 154. எந்தை எந்தை, முந்தும் திருமகன்
 155. எந்தை யென் மேய்ப்பனல்லோ
 156. எந்நாளுமே துதிப்பாய்
 157. எப்படியும் பாவிகளை ஒப்புரவாக்கி
 158. எப்போ காண்பேனோ?
 159. எப்போதுமே எப்போதுமே
 160. எமதேசுவே இப்போதே எழுந்து
 161. எருசலேமே! எருசலேமே!
 162. எல்லாம் ஏசுமயம்;
 163. எல்லாம் யேசுவே;
 164. எழுந்தருள்வாய்,தேவா!
 165. எழுந்தருளும், ஏசு சுவாமி
 166. எழுந்தார் இறைவன்;
 167. என் உள்ளங்கவராய்
 168. என் ஐயா, தினம் உனை நம்பி
 169. என் சிலுவை எடுத்து
 170. என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே
 171. என்றைக்குக் காண்பேனோ?
 172. என்றைக்குச் சாவேனோ?
 173. என்ன என் ஆனந்தம்!
 174. என்ன செய்குவேன்-எனக்காய்
 175. என்ன பாக்கியம்;
 176. என்னாலே ஜீவன் விடுத்தீரோ,
 177. என்னுயிர் நேசர் இயேசுவை
 178. என்னை ஜீவப்பலியாய்
 179. என்னையும் உமதாட்டின் மந்தை
 180. என்னோ பல நினைவாலும்
 181. எனது கர்த்தரின் ராஜரீக நாள்
 182. ஏங்குதே என்னகந்தான்,
 183. ஏதனாதி தேவனே, சிலுவை
 184. ஏற்றுக் கொண்டருளுமே, தேவா
 185. ஏற்றுக் கொள்ளவேணுஞ் சுவாமி
 186. ஏன் இந்தப் பாடையா?
 187. ஏன் மயங்கிறாய், மனமே?
 188. ஐயரே, நீர் தங்கும்
 189. ஐயா, நீரன்று அன்னா
 190. ஐயையா நான் பாவி
 191. ஐயனே! இவர்க்காசி ஈகுவாய்
 192. ஐயனே! உமது திருவடிகளுக்கே
 193. ஐயனே, நரர் மீதிரங்கி அருள்
 194. ஐயா உமது சித்தம் ஆகிடவே
 195. ஐயா, உனதருள், புரி
 196. ஐயையா, நான் வந்தேன்
 197. ஐயையா நானொரு மாபாவி
 198. ஐயோ நான் ஒரு பாவ ஜென்மி
 199. ஒரு போதும் மறவாத உண்மைப் பிதா
 200. ஒரு மருந்தரும் குரு மருந்தே
 201. ஓகோ! பாவத்தினை விட்டோடாயோ?
 202. ஓசன்னா பாடுவோம்
 203. ஓடிவா, ஜனமே; கிறிஸ்து வண்டை
 204. ஓ! தாகம் மிகுந்தவரே,
 205. ஓய்வு நாள் இது மனமே
 206. ஓய்வு நாளதனை யாசரித்திடுவீர்
 207. ஓய்வு நாளதை ஸ்தாபித்தருளிய
 208. ஓ ஸ்திரீ வித்தேசையா
 209. கண்களை ஏறெடுப்பேன்
 210. கண்டேனென் கண்குளிர
 211. கதிரவன் எழுகின்ற காலையில்
 212. கர்த்தர் பிறப்புப் பண்டிகையை
 213. கர்த்தர் பெரியவர்
 214. கர்த்தரின் பந்தியில் வா
 215. கர்த்தருக்குக் காணிக்கை இதோ!
 216. கர்த்தருக்குப் பயந்தன்னவர்
 217. கருணாகர தேவா, இரங்கி
 218. கருணாகரனே பரமேசுரனே
 219. கருணை நிறை கர்த்தனே
 220. கல்லுமல்லவே காயம்
 221. கல்வாரி மலையோரம்
 222. கவலை வைக்காதே, மகனே
 223. கள்ளமுறும் கடையேனும்
 224. காட்டும் நல்வகை காட்டும்
 225. காணிக்கை தருவாயே கர்த்தருக்குனது
 226. காப்பார் உன்னைக் காப்பார்
 227. காரும் கிறிஸ்தேசுவே
 228. காலத்தின் அருமையை அறிந்து
 229. காலமே தேவனைத் தேடு
 230. கிஞ்சிதமும் நெஞ்சே அஞ்சிடாதே
 231. கிருபை புரிந்தெனை ஆள்
 232. குணப்படு, பாவி; தேவக் கோபம்
 233. குணம் இங்கித வடிவாய் உயர் கோவே
 234. கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன்
 235. குருசினில் தொங்கியே
 236. குருவபிஷேகஞ் செய்த கொள்கை
 237. சகோதரர்கள் ஒருமித்து
 238. சத்தாய் நிஷ்களமாய்
 239. சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி
 240. சதிப்பேய் செயுது; துணை நீயே
 241. சந்ததம் மாதேவா! துதி
 242. சந்தத மங்களம்! மங்களமே!
 243. சந்துஷ்டி கொண்டாடினானே
 244. சமயம் இது நல்ல சம்யம்
 245. சமாதானம் ஓதும்
 246. சரணம், சரணம், அனந்தா
 247. சரணம், சரணம், சரணம் எனக்குள்
 248. சரணம் நம்பினேன் யேசு நாதா
 249. சருவலோகாதிபா, நமஸ்காரம்!
 250. சருவ வலிமை கிருபைகள்
 251. சருவேசுரா ஏழைப்பாவி
 252. சருவேஸ்பரனே! சரணம்
 253. சன்மார்க்கர் பண்பும் - சாற்றக் கேளும்
 254. சாலேமின் ராஜா சங்கையின் ராஜா
 255. சித்தப்படி இரங்கையா
 256. சித்தம் கலங்காதே, பிள்ளையே
 257. சிந்தனைப்படாதே நெஞ்சமே
 258. சிந்தனையுடன் தெய்வாலயந்தனில்
 259. சிந்தை செய்யும் எனில் நிரம்புவீர்
 260. சிலுவைக் காட்சி - என் சிந்தையை
 261. சீர் அடை தருணம் இதறி
 262. சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ, நமோ
 263. சீர் மிகு வான்புவி தேவா
 264. சீர் யேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம்
 265. சீரேசு பாலன் ஜெயமனுவேலன்
 266. சுத்தபரன் சுத்த ஆவியே
 267. சுத்திகரியாயோ துர்க்குணம் நீங்க
 268. சுதன் பிறந்தார், சுதன் பிறந்தார்
 269. சுந்தரப்பரம தேவ மைந்தன் யேசு
 270. சுந்தரப் பராபரனே, பரிசுத்தன்
 271. சுய அதிகாரா, சுந்தரக் குமாரா!
 272. சுவிசேடம் கூறுவோம் வாரீர்
 273. சூரியன் அஸ்தமித்திருண்டிடும்
 274. சூரியன் மறைந்து அந்தகாரம்
 275. செய்ய வேண்டியதைச் சீக்கிரம்
 276. சென்றார், சென்றார் மனுவேல்
 277. சேனைகளின் கர்த்தரே!
 278. சொந்தம் உமக்கினி நான்
 279. சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே,
 280. சோபன கீதம் பாடுவோம்;
 281. ஜகநாதா, குருபர நாதாதிரு
 282. ஜகநாதா, குருபர நாதாதிரு
 283. ஜகமே! உன்னால் என்ன சுகமே
 284. ஜீவ வசனங் கூறுவோம்
 285. ஜீவனேசு கிருபாசன்னா
 286. ஜீவனே, நித்திய ஜீவனே!
 287. ஜெப சிந்தை எனில் தாரும் தேவா
 288. ஜெபம் மறவா நேசனே
 289. ஜென்மம் எதுக்கு? ஜெபம் செய்யா
 290. ஸ்தோத்திரம்! கிருபை கூர்,
 291. ஞான சுவிசேஷமே
 292. ஞான திரிமுதலொரு பொருளே
 293. ஞானஸ்நான மா ஞானத்திரவியமே
 294. தந்தானைத் துதிப்போமே
 295. தந்தேன் என்னை யேசுவே
 296. தந்தை சருவேஸ்பரனே உந்தன் மகன்
 297. தந்தை தந்தை தந்தைத் -திருமகன்
 298. தந்தையே இவர்க்கு மன்னி
 299. தயைகூர், ஐயா; என் சுவாமி,
 300. தரிதாழ்மையே தெரிந்து
 301. தருணம் இதில் அருள் செய்,
 302. தருணம் இதில் யேசு பரனே!
 303. தருணம் இதுவே, கிருபை
 304. தருணம் ஈதுன் காட்சி சால
 305. தருணம் மழைஈயும், நாதனே
 306. தருணமே, பரம சரீரி
 307. தருணமே பரனே, தயைசெய் யுபகாரனே!
 308. தாசரே, இத்தரணியை அன்பாய்
 309. தாரகமே பசி தாகத்துடன்
 310. திரிமுதல் கிருபாசனே,
 311. திரியேகா! திருமகிபா!
 312. திரீயேகா இங்கெழுந்தருள்வாய்
 313. திருப்பாதம் சேராமல் 
 314. திரும்பிப் பாராதே, சோதோமைத்
 315. திருமாமறையதை ஜெகத்தில்
 316. திருமாமறையே - அருள்பதியே
 317. திரு முகத் தெளிவற்று
 318. திருவிருந்தருந்திட வாரும்
 319. திவ்ய சபையை நாட்டுவாய் தேவா
 320. தினமே நானுனைத் தேடி பணியச்
 321. தீதிலா மாமகத்துவத் தேவா
 322. தீயமனதை மாற்ற வாரும்
 323. தீயன் ஆயினேன், ஐயா,
 324. தீரனே! சருவ சுரனே!
 325. துங்கனில் ஒதுங்குவோன்
 326. துதிக்கிறோம் உம்மை, வல்ல பிதாவே
 327. துதிதங்கிய பரமண்டல சுவிசேடக
 328. துதி பூரணா! நீ சுபம் அருள்
 329. துய்யத் திருப்பாலனே
 330. தூயபரப்பொருளே
 331. தெய்வம் இவர், தெய்வம் இவர்
 332. தெய்வன்பின் வெள்ளமே,
 333. தேவசுதன் உயிர்த்தார்
 334. தேவசுதன் புவிதனில் பிறந்தார்
 335. தேவசுதன் பூவுலகோர் பாவம்
 336. தேவசுதனைத் துதிசெய்
 337. தேவ சேயோ, தேவ சேயோ;
 338. தேவதே ஓர் ஏகவஸ்து
 339. தேவ தேவனே, எகோவா;
 340. தேவப்பிதா எந்தன் மேய்ப்பனல்லோ
 341. தேவலோகமதில் சேவிப்பார்
 342. தேவ வசனத்தையே நீராவலுடன்
 343. தேவன் மரித்தே, இவ்வுலகில்
 344. தேவனே உமையான் மனம் மாறி
 345. தேவனே துயர்க்காலத்தடைக்கலம்
 346. தேவனே நான் உமதண்டையில்
 347. தேவனே, யேசு நாதனே
 348. தேவா, இரக்கம் இல்லையோ?
 349. தேவா இவ்வீட்டில் இன்றே மேவி
 350. தேவா எனை மறக்காதே,
 351. தேவா, சுகம் அருள்வாய்
 352. தேவா, திருக்கடைக்கண்
 353. தேவா,பரதேவா, ஓ! யேகோவா;
 354. தேவாதி தேவன் மகத்துவத்தை
 355. தேவாதி தேவனே, திருச்சுதன்
 356. தேவாதி தேவா; திருமறை
 357. தேன் இனிமையதிலும் சத்திய வேதம்
 358. தேன் இனிமையிலும் ஏசுவின் நாமம்
 359. தேனிலும் மதுரம் வேதமல்லால்
 360. தோத்திர பாத்திரனே, தேவா
 361. தோத்திரம் செய்வேனே
 362. தோத்திரம், புகழ்க் கீர்த்தனம்,
 363. நடுத்தீர்ப்பு செய்ய வாறாரே
 364. நம்பவேண்டாம், உலகை
 365. நம்பிப்பிழைக்கலாம் வாரீர்
 366. நம்பிவந்தேன், மேசையா நான்
 367. நம்பினேன், உனதடிமை நான், ஐயா
 368. நரனாம் எளியேன் நற்கதி சேர
 369. நல்ல தேவனே, ஞான ஜீவனே
 370. நல்ல விசேஷங் கேளுங்கோ
 371. நல்லனே வேண்டல் கேள்
 372. நல்லாயன் யேசு சாமி
 373. நல்வழி, மெய், ஜீவன் எனும்
 374. நற்கருணைத் திருவிருந்தை
 375. நன்றி செலுத்துவாயே
 376. நன்றிதுதி இன்று சொல்லுவோமே
 377. நான் விட மாட்டேன் என் யேசுவை
 378. நிச்சயம் செய்குவோம் வாரீர்
 379. நித்தம் நித்தம் பரிசுத்தர்
 380. நித்தம் முயல் மனமே!
 381. நித்தமும் சிந்தித்துச் சிந்தித்தேசுவின்
 382. நித்தியா, இவ்வாலயத்தில் சேர்,
 383. நிறைவுற வரம் தா,
 384. நின்பாதம் துணையல்லால்,
 385. நினைந்து நினைந்து கண்ணீர்
 386. நினையேன், மனம், நினையேன்
 387. நீதியாமோ நீர் சொல்லும்
 388. நீயுனக்குச் சொந்தமல்லவே
 389. நீயே துணையேசு நாதா
 390. நெஞ்சமே கெத்சேமனேக்கு
 391. நெஞ்சமே, தள்ளாடி நொந்து
 392. நெஞ்சமே நீ கலங்காதே;
 393. பக்தியாய் ஜெபம் பண்ணவே
 394. பணிந்து நடந்து கொண்டாரே
 395. பஜனை செய், மனமே
 396. பரத்திலே நன்மை வருகுமே
 397. பரமண்டலங்களில் வீற்றிருக்கும்
 398. பரம சேனை கொண்டாடினார்
 399. பரம வைத்தியா! அருமை ரட்சகனே!
 400. பரனே, உனை நம்பினேன் பரனே,
 401. திருக்கடைக்கண் பாராயோ
 402. பரனே, பரப் பொருளே,
 403. பரிசுத்த ஆவி நீர் வாரும்!
 404. பரிசுத்த ஜீவியம் செய்வோம்
 405. பவனி செல்கின்றார் ராசா
 406. பாக்கியர் இன்னார் என்று இறைவன்
 407. பாடித்துதி மனமே;
 408. பாடியே துதிப்போம் பாதமே
 409. பாதகர்க்காய்ப் படும் பாடுகளை
 410. பாதகன் என் வினை தீர் ஐயா
 411. பாதம் ஒன்றே வேண்டும்
 412. பாதம் வந்தனமே!
 413. பாதைக்குத் தீபமாமே
 414. பார், ஐயா; எளியேன்
 415. பார்க்க முனம் வருவேன்
 416. பாருங்கள், தொடர்ந்து வாருங்கள்
 417. பாரும், பாரும், ஐயா
 418. பாலர் ஞாயிறிது பாசமாய் வாரும்
 419. பாலர் நேசனே, மிகப் பரிவு கூர்ந்து
 420. பாலரே, நடந்து வாருங்கள்
 421. பாவம் போக்கும் ஜீவ நதியைப் பாராய்
 422. பாவி, இன்றே திரும்பாயோ?
 423. பாவி என்னைச் சற்றே கண்பாரும்
 424. பாவிக்கு நேசராரே
 425. பாவி நான் என்ன செய்வேன்
 426. பாவி மனதுருகே
 427. பாவியாம் எனை மேவிப்பார்
 428. பாவியாகவே வாறேன்
 429. பாவி, யேசுனைத்தானே தேடி
 430. பாவியே, பாவியில் பாவியே
 431. பின் செல்வேன் என் மீட்பரே
 432. புண்ணியன் இவர் யாரோ?
 433. புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள்
 434. புறப்படுங்கள், தேவப் புதல்வனின்
 435. பூமியும் நிறைவும் உலகமும்
 436. பெத்தலேகம் ஊரோரம்
 437. பெத்தலையில் பிறந்தவரை
 438. பெருக்கத் திருக்கருணைப் பிதா
 439. பொக்கிஷம் சேர்த்திடுங்கள்
 440. பொழியும், பொழியும், தயை
 441. பொற்பு மிகும் வானுலகும்
 442. பொன்னகர்ப் பயணம் போகும்
 443. போற்றிடுவாய், மனமே
 444. மகனே, உன் நெஞ்செனக்குத் தாராயோ
 445. மகிழ்ந்து, புகழ்ந்து, மிகப் பணிந்து
 446. மகிழ், மகிழ், மந்தையே நீ
 447. மகிழையனே மனமகிழையனே
 448. மங்கள் மணாளா! மன்றல் ஆசிதா;
 449. மங்களம்! ஜெய மங்களம்! மகத்துவ
 450. மங்களம்! ஜெயமங்களம் மாசில்லா
 451. மண வாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு
 452. மத்திய பானத்தில் மிக நித்தியம்
 453. மரித்தோரே கிறிஸ்தேசு உனக்காகப் பாவி
 454. மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்
 455. மறவாதே, மனமே - தேவ சுதனை
 456. மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர்
 457. மன்னுருவானார், ஆதி
 458. மனமே, ஓ! உன்னதம்
 459. மனவாதை அடைந்த கனபாதகன் வஞ்சம்
 460. மாசற்ற தேவாட்டுக்குட்டி
 461. மாசில்லாத் தேவபுத்ரன்
 462. மாதுக்கோர் மணவாளனே
 463. மா பரன் சேய் மனுவாயினாரே
 464. மா மனோகரா! இவ்வாலயம் - வந்தருள்
 465. மாற்றீரென் கவலை அருள் பெற
 466. மின்னாள் சீக்கிரம் வரச் சொன்னாள்
 467. மூவா முதற் பொருளே
 468. மேகமீதில் இயேசு ராஜன்
 469. மேசியா யேசு நாயனார்
 470. மோட்சப் பேரின்பப் பாக்கியங்கள்
 471. யார் இவர் யாரோ?
 472. யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்
 473. ரட்சகர் யேசு ராஜாதான்
 474. ராசாதி ராசனுடை ராணுவத்தில்
 475. ராஜ ராஜ பிதா மைந்த
 476. ராஜாதி ராஜன் யேசு
 477. வந்தருள், ஈசன் மனைகாண்;
 478. வந்தனம், வந்தனமே!
 479. வந்தாரே ஆவி; சீஷர்கள் மேலே
 480. வந்தானே, தந்தைப் பிதாவின்
 481. வந்து நல்வரம் தந்தனுப்பையா
 482. வந்தே கடைக்கண் பாருமேன்
 483. வந்தேன் கல்வாரிச் சிலுவையினருகே
 484. வரவேணும் எனதரசே
 485. வரவேணும் பரனாவியே
 486. வருவாய்! கருணா நிதியே!
 487. வருவார் கிறிஸ்தேசு நாதர் தாம்
 488. வருவார், விழித்திருங்கள்
 489. வா, பாவி, கர்த்தரின் அண்டைக்கு
 490. வா, பாவி மலைத்து நில்லாதே,வா
 491. வாராயோ திரு மீட்பரினண்டை
 492. வாராவினை வந்தாலும், சோராதே
 493. வாரீர், பாடுற்றோரே
 494. வாரீரோ? வினை தீரீரோ?
 495. வாரும் எமது வறுமை - நீக்க
 496. வாரும் திருக்கண்ணாலே பாரும்
 497. வாரும் தேற்றரவரே, வாரும்
 498. வாரும், மனந்திரும்பி வாரும்
 499. வாரும், வாரும் - எனதடி - வந்து
 500. வாருமே வழிகாட்டுமே - யேசு
 501. வாருமையா என்னுள்ளத்திலே
 502. வாருமையா, போதகரே,
 503. வா வா நேசா மலர் சுவிசேஷத்தின்
 504. வான நகரதின் மேன்மை
 505. வானம் பூமியோ? பராபரன்
 506. வானராச்சியம் வந்ததோ
 507. வானாதி தாள் காட்டும்
 508. வானோர் பூவோர் கொண்டாட
 509. விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான்
 510. விசுவாசியின் காதில்பட
 511. விண்மணி பொன்மணி,
 512. விந்தைக் கிறிஸ்தேசு ராஜா
 513. விந்தையாகவே சாவை
 514. விரும்பாதே, மனமே; - உலக வாழ்வை
 515. விலை மதியா ரத்தத்தால்
 516. வினை சூழாதிந்த இரவினில்
 517. வீராதி வீரர் யேசு சேனை நாங்கள்
 518. வேதப் புத்தகமே வேதப் புத்தகமே
 519. வேதமே, என்ன சொல்லுவேன்
 520. வேத வசன விதைகளைப்
 521. வேதா தயை நிறை தாதா
 522. வேளை இது சபையே
 523. வேறு ஜென்மம் வேணும்
 524. வையகம் தன்னை நடுத்தீர்க்க
ஞானக்கீர்த்தனைகள்


Post a Comment (0)