Geethangalum Keerthanaigalum - கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் song book

 Geethangalum Keerthanaigalum - கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் song book

பாடல்களின் அகர வரிசை அட்டவணை

 1. அகோர கஸ்தி பட்டோராய்
 2. அகோர காற்றடித்ததே
 3. அஞ்சாதிரு என் நெஞ்சமே
 4. அஞ்சாதே இயேசு இரட்சகர்
 5. அடியார் வேண்டல் கேளும் இயேசுவே
 6. அடியேன் மனது வாக்கும்
 7. அடைக்கலம் அடைக்கலமே யேசுநாதா உன்
 8. அதிகாலையிலும்மைத் தேடுவேன்
 9. அதிமங்கல காரணனே
 10. அதோ ஓர் ஜீவ வீரசலே
 11. அநாதியான கர்த்தரே
 12. அப்பா தயாள குணாநந்த
 13. அபிஷேகம் பெற்ற சீஷர்
 14. அமலா தயாபரா அருள்கூர்
 15. அர்ப்பணித்தேன் என்னை
 16. அரசனைக் காணாமல் இருப்போமோ
 17. அருணோதயம் எழுந்திடுவோம்
 18. அரூபியே அரூப சொரூபியே
 19. அருமை ரட்சகா கூடி வந்தோம்
 20. அருவிகள் ஆயிரமாய்
 21. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும்
 22. அருள் நாதா நம்பி வந்தேன்
 23. அருள் நிறைந்தவர்
 24. அருள் மாரி எங்குமாக
 25. அருளின் ஒளியைக் கண்டார்
 26. அருளே பொருளே ஆரணமே
 27. அல்லேலூயா அல்லேலூயா
 28. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா
 29. அல்லேலூயா தேவனுக்குத் துதிமகிமை
 30. அல்லேலூயா தேவனை அவருடைய
 31. அலங்கார வாசலாலே
 32. அற்ப வாழ்வை வாஞ்சியாமல்
 33. அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும்
 34. அன்புருவாம் எம் ஆண்டவா
 35. அன்பே! அன்பே! அன்பே!
 36. அன்பே பிரதானம்
 37. அன்பே விடாமல் சேர்த்துக் கொண்டீர்
 38. அன்போடு எம்மைப் போஷிக்கும்
 39. அன்னமே சீயோன் கண்ணே
 40. அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்
 41. அற்புதர் இயேசு அற்புதர்
 42. அனுக்ரக வார்த்தையோடே
 43. ஆ அம்பர உம்பரமும்
 44. ஆ அற்புத ஏசு எனது கர்த்தர்
 45. ஆ இயேசுவே உம்மாலே
 46. ஆ இயேசுவே பாரில் உந்தன்
 47. ஆ இன்ப காலமல்லோ
 48. ஆ என்னில் நூறு வாயும் நாவும்
 49. ஆகமங்கள் புகழ் வேதா நமோ
 50. ஆ கர்த்தாவே தாழ்மையாக
 51. ஆ களிகூர்ந்து பூரித்து
 52. ஆ மேசியாவே வாரும்
 53. ஆச்சரியமான காட்சியைப் பார்க்கலாம் வா
 54. ஆ சகோதரர் ஒன்றாய்
 55. ஆசித்த பக்தர்க்கு
 56. ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே
 57. ஆசையாகினேன் கோவே
 58. ஆண்டவரின் நாமமதை ஈண்டு போற்றுவேன்
 59. ஆண்டவா உந்தன் சேவைக்கடியேன்
 60. ஆண்டவா உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
 61. ஆண்டவர் பங்காகவே தசமபாகம்
 62. ஆண்டவா பிரசன்னமாகி
 63. ஆண்டவா மேலோகில் உம்
 64. ஆண்டவா மோட்சகதி நாயனே
 65. ஆத்தும ஆதாயம் செய்குவோமே
 66. ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே
 67. ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே
 68. ஆத்துமாக்கள் மேய்ப்பரே
 69. ஆத்துமாவே உன்னை ஜோடி
 70. ஆத்மமே உன் ஆண்டவரின்
 71. ஆதம் புரிந்த பாவத்தாலே
 72. ஆதாரம் நீ தான் ஐயா
 73. ஆதி பராபரனின் சுதனே
 74. ஆதிப் பிதாக்குமாரன் ஆவி திரியேகர்க்கு
 75. ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய
 76. ஆதியாம் மகாராசனே
 77. ஆதியில் இருளை
 78. ஆதியில் ஏதேனில்
 79. ஆ நல்ல சோபனம்
 80. ஆ நீதியுள்ள கர்த்தரே
 81. ஆ பாக்கிய தெய்வ பக்தரே
 82. ஆமென் அல்லேலூயா
 83. ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாய்
 84. ஆயிரம் ஆயிரம் பாடல்களை
 85. ஆர் இவர் ஆரோ
 86. ஆர் இவர் ஆராரோ
 87. ஆரணத் திரித்துவமே
 88. ஆராய்ந்துபாரும் கர்த்தரே
 89. ஆரிடத்தினில் ஏகுவோம்
 90. ஆரும் துணையில்லையே
 91. ஆலயம் போய்த் தொழ வாருமென்ற தொனி
 92. ஆவியை அருளுமே சுவாமி
 93. ஆவியை மழைபோலே யூற்றும்
 94. ஆறுதல் அடைமனமே
 95. ஆறுதலின் மகனாம்
 96. ஆனந்தமே ஜெயா ஜெயா
 97. இகத்தின் துன்பம் துக்கம்
 98. இங்கே நொந்து கொள்கிறோம்
 99. இத்தரை மீதினில் வித்தகனாய்
 100. இதோ உன் நாதர் செல்கின்றார்
 101. இந்த அருள் காலத்தில்
 102. இந்த மங்களம் செழிக்கவே
 103. இந்த வேளையினில் வந்தருளும்
 104. இந்தக் கடைசி காலத்திலே
 105. இந்தக் குழந்தையை நீர் ஏற்றுக் கொள்ளும்
 106. இந்நாள் வரைக்கும் கர்த்தரே
 107. இந்நாளில் ஏசுநாதர் உயிர்த்தார்
 108. இந்நாளே கிறிஸ்து வெற்றியை
 109. இப்போ நாம் பெத்லகேம் சென்று
 110. இப்போது நேசநாதா தலை சாய்த்து
 111. இம்மட்டும் தெய்வ கிருபை
 112. இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த கர்த்தாவை
 113. இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த
 114. இம்மணர்க்கும் மருள் ஈயும் பரவாசா
 115. இம்மானுவேலின் இரத்தத்தால்
 116. இம்மானுவேலே வாரும் வாருமே
 117. இம்மையின் துக்கம், துன்பம்
 118. இமயமும் குமரியும் எல்லைக்கடலுடை
 119. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததால்
 120. இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர்
 121. இயேசு எந்தன் நேசரே
 122. இயேசு கற்பித்தார்
 123. இயேசு கிறிஸ்துவே
 124. இயேசு ஸ்வாமி அருள் நாதா!
 125. இயேசு சுவாமி சீமோன் யூதா
 126. இயேசு நாதா காக்கிறீர்
 127. இயேசு நான் நிற்கும் கன்மலையே
 128. இயேசுவின் கைகள் காக்க
 129. இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்
 130. இயேசுவே உம்மைத் தியானித்தால்
 131. இயேசுவே உம்மையல்லாமல்
 132. இயேசுவே கல்வாரியில்
 133. இயேசுவே நீர் என்னை விட்டால்
 134. இயேசுவே நீர் தான் என் வாஞ்சை
 135. இயேசுவை நம்பிப் பற்றிக் கொண்டேன்
 136. இரக்கமுள்ள மீட்பரே
 137. இரங்கும் இரங்கும் கருணைவாரி
 138. இறங்கும் தெய்வ ஆவியே
 139. இரண்டு நூறு ஆண்டுகள்
 140. இரத்தம் காயம் குத்தும்
 141. இராப்பகலும் ஆள்வோராம்
 142. இவரே பெருமான்
 143. இவ்வந்தி நேரத்தில் எங்கே
 144. இவ்வுயர் மலை மீதினில்
 145. இளமை முதுமையிலும்
 146. இளைஞர் நேசா அன்பரே
 147. இறைவனைப் போற்றிப் புகழ்வோம்
 148. இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார்
 149. இன்றைத் தினம் உன்னருள் ஈகுவாய்
 150. இன்னமும் நாம் இயேசு
 151. இன்னோர் ஆண்டு முற்றுமாய்
 152. இஸ்திரியின் வித்தவர்க்கு
 153. உங்களைப் படைத்தவர்
 154. உச்சித மோட்ச பட்டணம் போக
 155. உந்தன் ஆவியே சுவாமி
 156. உந்தன் சொந்தம் ஆக்கினீர்
 157. உம் அருள் பெற இயேசுவே
 158. உம் அவதாரம் பாரினில்
 159. உம் சார்பினில் நடத்தும்
 160. உம்மண்டை கர்த்தரே
 161. உம்மாலேதான் என் இயேசுவே
 162. உம்மைத்துதிக்கிறோம் யாவுக்கும்
 163. உம் ராஜியம் வருங்காலை
 164. உயிர்த்தெழும் காலைதன்னில்
 165. உருகாயோ நெஞ்சமே
 166. உலகில் பாவ பாரத்தால் சோரும்
 167. உலகின் வாஞ்சையான
 168. உன் வாசல் திற சீயோனே
 169. உன்றன் சுயமதியே
 170. உன்றன் திருப்பணியை
 171. உன்னத சாலேமே
 172. உன்னத பரமண்டலங்களில் வசிக்கும்
 173. உன்னதம் ஆழம் எங்கேயும்
 174. உன்னதமான கர்த்தரே
 175. உன்னதமான மாராஜாவான
 176. உன்னதமான ஸ்தலத்தில்
 177. உன்னையன்றி வேறே கெதி
 178. உனக்கு நிகரானவர் யார்?
 179. உனக்கொத்தாசை வரும்
 180. ஊதும் தெய்வாவியை
 181. எக்காலும் இயேசுவே சகாயராயிரும்
 182. எங்கள் ஊக்க வேண்டல் கேளுமே
 183. எங்கும் நிறைந்த தெய்வமே
 184. எங்கும் புகழ் இயேசு ராஜனுக்கே
 185. எங்கே ஓடுவேன் பாதகன் ஆனேன்
 186. எங்கே சுமந்து போகிறீர்
 187. எத்தனை திரள் என் பாவம்
 188. எத்தனை நாவால் துதிப்பேன்
 189. எத்தனை நாவால் பாடுவேன்
 190. எந்தன் ஆத்ம நேசரே
 191. எந்தன் இன்ப இயேசுவே நீர்
 192. எந்நாளும் துதித்திடுவீர்
 193. எந்நாளுமே துதிப்பாய்
 194. எப்படியும் பாவிகளை ஒப்புரவாக்கி
 195. எப்போதும் இயேசு நாதா
 196. எருசலேம் என் ஆலயம்
 197. எருசலேமே எருசலேமே
 198. எல்லாம் இயேசுவே
 199. எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்
 200. எவ்வண்ணமாக கர்த்தரே
 201. எழுந்தார் இறைவன்
 202. என் அருள்நாதா இயேசுவே
 203. என் ஆண்டவா இப்போரில்
 204. என் ஆண்டவா என் பாகமே
 205. என் ஆவி ஆன்மா தேகமும்
 206. என் இரட்சகா நீர் என்னிலே
 207. என் உயிரான இயேசு
 208. என் உள்ளங்கவரும்
 209. என் ஐயா தினம் உமை நம்பி நான்
 210. என் கர்த்தாவே உம்மில்தான்
 211. என் களிப்புக்குக் காரணம்
 212. என் சிலுவை எடுத்து
 213. என் நெஞ்சம் நொந்து காயத்தால்
 214. என் நெஞ்சமே நீ மோட்சத்தை
 215. என் நெஞ்சை சுவாமி
 216. என் பாவம் தீர்ந்த நாளையே
 217. என் மீட்பர் இயேசுகிறிஸ்துவே
 218. என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே
 219. என் மீட்பர் ரத்தம் சிந்தினார்
 220. என் முன்னே மேய்ப்பர் போகிறார்
 221. என் மேய்ப்பர் இயேசு கிறிஸ்துதான்
 222. என் மேய்பராய் இயேசு
 223. என் ஜீவன் கிறிஸ்துதாமே
 224. என்ன என் ஆனந்தம்
 225. என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு
 226. என்னை ஜீவபலியாய் ஒப்புவித்தேன்
 227. என்தன் ஜீவன் இயேசுவே
 228. என்றும் கர்த்தாவுடன்
 229. என்றென்றும் ஜீவிப்போர் அதரிசனர்
 230. என்றைக்குக் காண்பேனோ
 231. என்னோடிரும் மாநேச கர்த்தரே
 232. எனது கர்த்தரின் ராஜரீக நாள்
 233. ஏங்குதே என்னகந்தான்
 234. ஏசு கிறிஸ்து நாதர்
 235. ஏசுநாமமல்லாமல் உலகினில்
 236. ஏசு நாயகனையே துதிசெய்
 237. ஏசுவையே துதி செய்
 238. ஏசையா பிளந்த ஆதிமலையே
 239. ஏதேனில் ஆதி மணம்
 240. ஏற்றுக் கொண்டருளுமே தேவா
 241. ஏன் இந்த பாடுதான்
 242. ஐயரே நீர் தங்கும் என்னிடம்
 243. ஐயனே உமது திருவடிகளுக்கே
 244. ஐயா உமது சித்தம்
 245. ஐயா நீரன்று அன்னா காய்பாவின்
 246. ஐயையா நான் ஒரு மாபாவி
 247. ஐயையா நான் பாவி
 248. ஐயையா நான் வந்தேன்
 249. ஐயோ நான் ஒரு பாவ ஜென்மி ஆயினேனே
 250. ஒப்பில்லா திரு இரா
 251. ஒப்பில்லாத திவ்விய அன்பே
 252. ஒருபோதும் மறவாத உண்மை
 253. ஒரு மருந்தரும் குரு மருந்து
 254. ஓ பெத்லகேமே சிற்றூரே
 255. ஓகோ பாவத்தினை விட்டோடாயோ
 256. ஓசன்னா பாடுவோம் ஏசுவின்
 257. ஓசன்னா பாலர் பாடும்
 258. ஓய்வு நாள் இது மனமே
 259. ஓய்வு நாளதை ஸ்தாபித்தருளிய
 260. ஓய்வு நாள் விண்ணில் கொண்டாடு
 261. ஓர் முறை விட்டு மும்முறை
 262. ஓ இயேசுவே பாரில் 
 263. கண்களை ஏறெடுப்பேன்
 264. கண்டீர்களோ சிலுவையில்
 265. கண்டேனென் கண்குளிர
 266. கதிரவன் எழுகின்ற காலையில்
 267. கர்த்தர் என் பக்கமாகில்
 268. கர்த்தர் சமீபமாம் என்றே
 269. கர்த்தர் சிருஷ்டித்த சகல
 270. கர்த்தர் தந்த ஈவுக்காக
 271. கர்த்தர் தம் கிரியை செய்கிறார்
 272. கர்த்தரின் பந்தியில் வா
 273. கர்த்தரின் மாம்சம் வந்துட்கொள்ளுங்கள்
 274. கர்த்தருக்குக் காணிக்கையிதோ
 275. கர்த்தருக்குக் காணிக்கை பக்தியாய்
 276. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்
 277. கர்த்தரே தற்காரும்
 278. கர்த்தரை என்றுமே
 279. கர்த்தரைப் போற்றியே வாழ்த்துது
 280. கர்த்தா உம்மாட்சி கரத்தால்
 281. கர்த்தா நீர் வசிக்கும்
 282. கர்த்தாவின் அற்புதச் செய்கை
 283. கர்த்தாவின் தாசரே
 284. கர்த்தாவே இந்தராவினில்
 285. கர்த்தாவே இப்போ உம்மைத் தொழுதோம்
 286. கர்த்தாவே இருளின்
 287. கர்த்தாவே பரஞ்சோதியால்
 288. கர்த்தாவே மாந்தர் தந்தையே
 289. கர்த்தாவே யுகயுகமாய்
 290. கருணாகர தேவா இரங்கி இந்த
 291. கரை ஏறி உமதண்டை
 292. கலங்காதே உன்னோடு நானிருப்பேன்
 293. கல்யாணமாம் கல்யாணம்
 294. கல்லும் அல்லவே காயம்
 295. கள்ளமுறுங் கடையேனும்
 296. களிகூரு சீயோனே
 297. களிகூருவோம் கர்த்தர் நம் பட்சமே
 298. களிப்புடன் கூடுவோம்
 299. கனம் கனம் பராபரன்
 300. காணிக்கை தருவாயே
 301. காரிருள் பாவம் இன்றியே
 302. காரிருளில் என்நேச தீபமே
 303. காலத்தின் அருமையை
 304. காலந்தோறும் தயவாக
 305. காலமே தேவனைத்தேடு
 306. காற்றுதிசை நான்கிலும்
 307. கிஞ்சிதமும் நெஞ்சே அஞ்சிடாதே
 308. கிருபை புரிந்தெனை
 309. கிறிஸ்தவ இல்லறமே
 310. கிறிஸ்து எம் இராயரே
 311. கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷகர்
 312. கிறிஸ்துவின் வீரர் நாம்
 313. கிறிஸ்துவின் வீரரே
 314. கிறிஸ்தெழுந்தார் கிறிஸ்தெழுந்தார்
 315. கீழ்வான கோடியின்
 316. குணப்படு பாவி
 317. குணம் இங்கித வடிவாய் உயர்
 318. கும்பிடுகிறேன் நான்
 319. குருசினில் தொங்கியே
 320. கூர் ஆணி தேகம் பாய
 321. கெம்பீரமாகவே சங்கீதம் பாடுங்கள்
 322. கெம்பீரமாகவே சங்கீதம் பாடுவோம்
 323. கேள் ஜென்மித்த ராயர்க்கே
 324. கொந்தளிக்கும் லோக வாழ்வில்
 325. கொல்கதா மலை மேல்
 326. கோடானுகோடி சிறியோர்
 327. சகோதரர்களொருமித்து
 328. சங்கம் கூடி ஏழைக்கின்று
 329. சத்தாய் நிஷ்களமாய் ஒரு சாமிய
 330. சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி
 331. சபை எக்காலும் நிற்குமே
 332. சபையாரே கூடிப்பாடி
 333. சபையின் அஸ்திபாரம்
 334. சபையே இன்று வானத்தை
 335. சமயமிது நல்லசமயம் உமதாவி
 336. சமாதானம் ஓதும்
 337. சர்வத்தையும் அன்பாய்
 338. சரணம் சரணம் அனந்தா
 339. சரணம் சரணம் சரணம் எனக்குன்
 340. சரணம் நம்பினேன் இயேசு நாதா
 341. சருவலோகாதிபா நமஸ்காரம்
 342. சருவ வலிமை கிருபைகள் மிகுந்த
 343. சருவேசுரா ஏழைப்பாவி
 344. சாந்த இயேசு சுவாமி
 345. சாலேமின் இராஜா சங்கையின் இராஜா
 346. சிந்தை செய்யும் எனில் நிரப்புவீர்
 347. சிலுவைக் கொடி முன் செல்ல
 348. சிலுவை சுமந்தோனாக
 349. சிலுவைதாங்கு மீட்பர் பின்
 350. சிலுவை மரத்திலே
 351. சிலுவையைப் பற்றி நின்று
 352. சின்ன பரதேசி மோட்சம்
 353. சீர் அடை தருணம் இதறி மனமே
 354. சீர் இயேசு நாதனுக்கு
 355. சீர் திரியேகவஸ்தே நமோ
 356. சீர் மிகு வான்புவி தேவா தோத்திரம்
 357. சுத்த ஆவி என்னில் தங்கும்
 358. சுந்தர பரமதேவ மைந்தன்
 359. சுய அதிகாரா சுந்தரகுமாரா
 360. சூரியன் அஸ்தமித்திருண்டிடும் வேளையில்
 361. சூரியன் மறைந்தது அந்தகாரம் சூழ்ந்தது
 362. செய்ய வேண்டியதைச் சீக்கிரம்
 363. சேதம் அறயாவும் வர
 364. சேர் ஐயா எளியேன் செய்
 365. சேனைகளின் கர்த்தரே நின்
 366. சேனையின் கர்த்தர்
 367. சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே
 368. சொற்பகாலம் பிரிந்தாலும்
 369. ஞானநாதா வானம் பூமி
 370. ஞானஸ்நான மாஞான திரவியமே
 371. தந்தானைத் துதிப்போமே
 372. தந்தேன் என்னை இயேசுவே
 373. தந்தை சருவேஸ்பரனே
 374. தந்தை சுதன் ஆவியே
 375. தந்தை சுதன் ஆவியே
 376. தந்தை தன் சிறு பாலனை
 377. தந்தையின் பிரகாசமாகி
 378. தம் இரத்தத்தில் தோய்ந்தல்லே
 379. தம்மண்டை வந்த பாலரை
 380. தயாள இயேசு தேவரீர்
 381. தயை கூர் ஐயா என் ஸ்வாமி
 382. தருணம் இதில் அருள் செய்
 383. தருணம் இதில் ஏசுபரனே
 384. தருணம் ஈதுன்காட்சி சால அருள்
 385. தருணமே பரம சரீரி
 386. தற்பரா தயாபரா
 387. தாகம் மிகுந்தவரே
 388. தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்
 389. தாரகமே பசிதாகத்துடன்
 390. திரி முதல் கிருபாசனனே சரணம்
 391. திருச்சபை காத்திருக்க
 392. திருப்பாதம் சேராமல் இருப்பேனோ
 393. திருமாமறையே அருள் பதியே
 394. திருமுகத் தொளிவற்று
 395. திவ்விய பாலன் பிறந்தீரே
 396. தீய மனதை மாற்ற வாரும்
 397. தீயன் ஆயினேன் ஐயா
 398. தீயோர் சொல்வதைக் கேளாமல்
 399. தீராத தாகத்தால்
 400. துக்க பாரத்தால் இளைத்து
 401. துக்கம் கொண்டாட வாருமே
 402. துக்கம் திகில் இருள் சூழ
 403. துங்கனில் ஒதுங்குவோன்
 404. துதி தங்கிய பரமண்டல
 405. துதிக்கிறோம் உம்மை வல்ல பிதாவே
 406. துயருற்ற வேந்தரே
 407. துன்பங்கள் என்னை நெருங்கி
 408. தூதாக்கள் விண்ணில் பாடிய
 409. தூய்மை பெற நாடு
 410. தூய தூய தூயா சருவ வல்ல
 411. தூய பந்தி சேர்ந்த கைகள்
 412. தூயர் ராஜா எண்ணிறந்த
 413. தெய்வ ஆசீர்வாதத்தோடே
 414. தெய்வ ஆவியே
 415. தெய்வ ஆட்டுக்குட்டியே
 416. தெய்வ கிருபையைத் தேட
 417. தெய்வ சமாதான
 418. தெய்வன்பின் வெள்ளமே
 419. தெய்வன்புக்காக உன்னத
 420. தெய்வன்புதான் மா இனிமை
 421. தெய்வாசன முன் நிற்பரே
 422. தெய்வாட்டுக் குட்டிக்கு
 423. தெய்வாவி மனவாசராய்
 424. தேசத்தார்கள் யாரும் வந்து
 425. தேவதே ஓர் ஏக வஸ்து
 426. தேவ பிதா எந்தன் மேய்பனல்லோ
 427. தேவரீர் உம் சமாதானம்
 428. தேவலோகமதில்
 429. தேவனே உம்மையாம் துத்தியம்
 430. தேவனே ஏசுநாதனே
 431. தேவனே நான் உமதண்டையில்
 432. தேவா இரக்கம் இல்லையோ
 433. தேவா இவ்வீட்டில் இன்றே
 434. தேவா உன் அன்பின் சத்தத்தைக் கேட்டு
 435. தேவா எனை மறக்காதே
 436. தேவாசனப்பதியும் சேனைத் தூதரை
 437. தேவா திருக்கடைக் கண் பார் ஐயா
 438. தேவாதி தேவன் தனக்கு
 439. தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்
 440. தொழுவோம் பரனைத் தூய சிறப்புடன்
 441. தோத்திரப் பாத்திரனே
 442. தோத்திரப் பண்டிகை ஆசரிப்போமே
 443. தோத்திரம் கிருபை கூர் ஐயா
 444. தோத்திரம் செய்வேனே
 445. நடுக்குளிர் காலம்
 446. நம்பி வந்தேன் மேசையா
 447. நம்பினேன் உமதடிமை நான் ஐயா
 448. நரர்க்காய் மாண்ட இயேசுவே
 449. நல் மீட்பர் இயேசு நாமமே
 450. நல்மீட்பர் பட்சம் நில்லும்
 451. நல் மீட்பரே இந்நேரத்தில்
 452. நல் மீட்பரே உம் மேலே
 453. நல்ல செய்தி இயேசுவை
 454. நல்ல தேவனே ஞான ஜீவனே
 455. நல்லாயன் இயேசு சுவாமி
 456. நள்ளிரவில் மா தெளிவாய்
 457. நற்செய்தி மேசியா இதோ
 458. நன்றி செலுத்துவாயே
 459. நாங்கள் பாவப் பாரத்தால்
 460. நாதன் வேதம் என்றும்
 461. நாதா ஜீவன் சுகம் தந்தீர்
 462. நாம் நித்திரை செய்து விழித்தோம்
 463. நாற்பது நாள் ராப்பகல்
 464. நான் உம்மை முழுமனதால்
 465. நான் உம்மைப் பற்றி இரட்சகா
 466. நான் தூதனாக வேண்டும்
 467. நான் பலவீன தோஷியாம்
 468. நான் பாவிதான்
 469. நான் ப்ரமித்து நின்று பேரன்பின்
 470. நான் மூவரான ஏகரை
 471. நித்தம் அருள் செய் தயாளனே
 472. நிச்சயம் செய்குவோம் வாரீர்
 473. நித்தம் நித்தம் பரிசுத்தர் துத்தியம் செய்யும்
 474. நித்தம் முயல் மனமே
 475. நிரப்பும் என்னைத் துதியால்
 476. நிர்ப்பந்தமான பாவியாய்
 477. நின் பாதம் துணையல்லால்
 478. நினையேன் மனம் நினையேன்
 479. நீ குருசில் மாண்ட கிறிஸ்துவை
 480. நீ யுனக்குச் சொந்த மல்லவே
 481. நீதியாமோ நீர் சொல்லும்
 482. நீர் தந்த நன்மை யாவையும்
 483. நீர் தந்த நாளும் ஓய்ந்ததே
 484. நீர் தந்தீர் எனக்காய்
 485. நீர் திவ்விய வழி இயேசுவே
 486. நீர் வாரும் கர்த்தாவே
 487. நீர் ஜீவ அப்பம் பஞ்சத்தில்
 488. நீரோடையை மான் வாஞ்சித்து
 489. நெஞ்சே நீ கலங்காதே சீயோன் மலையின்
 490. நெஞ்சமே கெத்சேமனேக்கு
 491. நெஞ்சமே தள்ளாடி நொந்து
 492. நேச ராஜாவாம் பொன்னேசு நாதா
 493. நேர்த்தியானதனைத்தும்
 494. பக்தியாய் செபம் பண்ணவே
 495. பக்தருடன் பாடுவேன்
 496. பக்தரே வாரும்
 497. பகலோன் கதிர் போலுமே
 498. பண்டிகை நாள் மகிழ் கொண்டாடுவோம்
 499. பணிந்து நடந்து கொண்டாரே
 500. பயத்தோடும் பக்தியோடும்
 501. பயந்து கர்த்தரின் பக்தி வழியில்
 502. பரத்தின் ஜோதியே
 503. பரத்துக்கேறு முன்னமே
 504. பரமண்டலங்களில் வீற்றிருக்கும்
 505. பரமண்டலத்திலுள்ள
 506. பரனே திருக்கடைக்கண் பாராயோ
 507. பரனே பரப் பொருளே
 508. பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா
 509. பரிசுத்தாவி நீர் வாரும்
 510. பவனி செல்கின்றார் ராசா
 511. பாடித்துதி மனமே
 512. பாதகன் என் வினை தீர் ஐயா
 513. பாதம் ஒன்றே வேண்டும்
 514. பாதம் வந்தனமே
 515. பாதை காட்டும் மா யெகோவா
 516. பாதைக்குத் தீபமாமே
 517. பார் முன்னணை ஒன்றில்
 518. பார்க்க முனம் வருவேன்
 519. பாலர் ஞாயிறிது பாசமாய் வாரும்
 520. பாலர் நேசனே
 521. பாலரே ஓர் நேசருண்டு
 522. பாவங்கள் போக்கவே
 523. பாவதோஷம் நீக்கிட
 524. பாவ நாசர் பட்டகாயம்
 525. பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க
 526. பாவம் போக்கும் ஜீவ நதியை
 527. பாவி இன்றே திரும்பாயோ
 528. பாவி உன் மீட்பர் கரிசனையாய்
 529. பாவி ஏசுனைத்தானே தேடி
 530. பாவிகேள் உன் ஆண்டவர்
 531. பாவி நான் என்ன செய்வேன்
 532. பாவி வா பாவி வா பரனண்டை
 533. பாவிக்காய் மரித்த இயேசு
 534. பாவிக்கு நேசராரே
 535. பாவியாகவே வாரேன்
 536. பாவியாம் எனை மேவிப்பார் ஐயா
 537. பிதா சுதன் ஆவியே
 538. பிதாவே எங்களைக் கல்வாரியில்
 539. பிதாவே மா தயாபரா
 540. பிதாவே பலம் ஈந்திடும்
 541. பிளவுண்ட மலையே
 542. பிறந்தார் ஓர் பாலகன்
 543. பின் செல்வேன் என் மீட்பரே
 544. புத்திக்கெட்டாத அன்பின்
 545. புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள்
 546. பூமி மீது ஊர்கள் தம்மில்
 547. பூரண பிரமாணத்தை
 548. பூரண வாழ்க்கையே
 549. பூலோகத்தாரே யாவரும்
 550. பூவின் நற்கந்தம் வீசும்
 551. பெத்லெகேம் ஊரோரம்
 552. பெத்தலையில் பிறந்தவரை
 553. பெந்தேகொஸ்தின் ஆவியே
 554. பேயின் கோஷ்டம் ஊரின்
 555. பொக்கிஷம் சேர்த்திடுங்கள்
 556. பொற்பு மிகும் வானுலகும்
 557. பொன்னகர் இன்பத்தைப்
 558. பொன்னகர் பயணம் போகும்
 559. பொன்னாய் இலங்கும் காலையும்
 560. போசனந்தானுமுண்டோ
 561. போற்றிடு ஆன்மமே 
 562. போற்றும் போற்றும்
 563. மகனே உன் நெஞ்செனக்கு
 564. மகிழ் கர்த்தாவின் மந்தையே
 565. மகிழ் மகிழ் மந்தையே
 566. மகிழ்ச்சி ஓய்வு நாளே
 567. மகிழ்ச்சிப் பண்டிகை கண்டோம்
 568. மங்களம் சதா ஜெய மங்களம்
 569. மங்களம் செழிக்க கிருபை
 570. மங்களம் ஜெய மங்களம்
 571. மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில்
 572. மயங்கும் தாசனை
 573. மரிக்கும் மீட்பர் ஆவியும்
 574. மரித்தாரே என் ஆண்டவர்
 575. மரித்தாரே கிறிஸ்தேசு
 576. மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்
 577. மறவாதே மனமே
 578. மனுசுதா எம்வீரா வல்ல அன்பா
 579. மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர் விடுத்த
 580. மாட்சி போரைப் போரின் ஓய்வை
 581. மா தூய ஆவி இறங்கும்
 582. மா மனோகரா இவ்வாலயம்
 583. மா மாட்சி கர்த்தர்
 584. மா வாதைப்பட்ட இயேசுவே
 585. மாற்றீர் என் கவலை
 586. மின்னும் வெள்ளங்கி பூண்டு
 587. முடிந்ததே இந்நாளும்
 588. முதல் இரத்த சாட்சியாய்
 589. முள் கிரீடம் பூண்ட நாதனார்
 590. முன்னே சரீர வைத்தியனாம்
 591. முன்னோரின் தெய்வமாம்
 592. மூலைக்கல் கிறிஸ்துவே
 593. மெய் சமாதானம்
 594. மெய் ஜோதியாம் நல் மீட்பரே
 595. மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்
 596. மேசியா ஏசு நாயனார்
 597. மேய்ப்பரை வெட்ட
 598. மேலோக ராஜன் வருங்காலமாகுது
 599. மேலோக வெற்றி சபையும்
 600. மேலோகத்தாரே புகழ்ந்து போற்றி
 601. மேலோகத்தில் என் பங்கு நீர்
 602. யாரிலும் மேலான அன்பர்
 603. யாரை நான் புகழுவேன்
 604. யுத்தம் செய்வோம் வாரும்
 605. யூத ராஜ சிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்
 606. யூதேயாவின் ஞான சாஸ்திரி
 607. யேசு நசரையின் அதிபதியே
 608. யேசு நாதனே இரங்கும்
 609. யேசு நாமம் ஒன்றை நம்புவீர்
 610. யேசு நாயகா வந்தாளும்
 611. யேசு நேசிக்கிறார்
 612. யேசு ராஜா எனை ஆளும் நேசா
 613. யேசுவின் ரத்தத்தில் நானும்
 614. யேசுவுக்கு நமது தேசத்தை
 615. யேசுவே உம் அன்பின் ஆழம்
 616. யேசுவே கிருபாசனப் பதியே
 617. யோர்தான் விட்டேறி
 618. ரட்சா பெருமானே பாரும்
 619. ராக்காலம் பெத்லேம்
 620. ராச ராச பிதா மைந்த
 621. ராசாதி ராசன் யேசு யேசுமகா ராசன்
 622. ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள
 623. லோகநாதா மண்ணோர் மீள
 624. வந்தருள் இவ்
 625. வந்தனம் வந்தனமே
 626. வந்து நல்வரம் தந்தனுப்பையா
 627. வயல் உழுது தூவி
 628. வரவேணும் எனதரசே
 629. வரவேணும் பரன் ஆவியே
 630. வருவார் விழித்திருங்கள் இயேசு நாதர்
 631. வருஷப் பிறப்பாம் இன்று
 632. வல்ல இயேசு கிறிஸ்து நாதா
 633. வளர்ந்தே பெருகுக என்றே
 634. வாஞ்சைப்பட்ட இயேசுவே
 635. வா பாவி இளைப்பாறவா
 636. வா பாவி மலைத்து நில்லாதே
 637. வாதையுற்ற மீட்பரே
 638. வாரா வினை வந்தாலும்
 639. வாரும் எமது வறுமை நீக்க
 640. வாரும் ஐயா போதகரே
 641. வாரும் தெய்வ ஆவி வாரும்
 642. வாரும் நாம் எல்லாரும்
 643. வாரும் பெத்லகேம் வாரும்
 644. வாழ்நாளில் யாது நேரிட்டும்
 645. வாழ்க எம் தேசமே
 646. வாழ்க சிலுவையே வாழ்க
 647. வாழ்க பாக்ய காலை என்றும்
 648. வாழ்க வாழ்க கிறிஸ்து ராயரே
 649. வானகம் வாழ்ந்திடும் எங்கள்
 650. வான நகரதின் மேன்மை என
 651. வான ஜோதியாய் இலங்கி
 652. வானம் பூமியோ பராபரன்
 653. வானமும் பூமியும்
 654. வானும் புவியும் வையகமும்
 655. விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான்
 656. விசுவாசியின் காதில் பட
 657. விஸ்வாசத்தோடு சாட்சி பகர்ந்தே
 658. விடியற்காலத்து வெள்ளியே தோன்றி
 659. விந்தை கிறிஸ்தேசு ராசா
 660. விண் கிரீடம் பெறப் போருக்கு
 661. விண் போகும் பாதை தூரமாம்
 662. விண்மண்ணை ஆளும் கர்த்தரே
 663. விண் வாசஸ்தலமாம்
 664. விண்மீன் நோக்கிக் களிப்பாய்
 665. விண்ணோர்கள் போற்றும் ஆண்டவா
 666. விண் வாழ்வில் ஆசைவைத்தல்ல
 667. வியாதியஸ்தர் மாலையில்
 668. விருந்தைச் சேருமேன்
 669. விலைமதியா இரத்தத்தாலே
 670. வினை சூழாதிந்த இரவினில்
 671. வீராதி வீரர் இயேசு சேனை
 672. வெள்ளங்கி பூண்டு மாட்சியாய்
 673. வெள்ளை அங்கிகள் தரித்த
 674. வெள்ளை அங்கி தரித்து
 675. வேத புத்தகமே வேத புத்தகமே
 676. வேத வசன விதைகளை
 677. வேறு ஜென்மம் வேணும்
 678. வைகறை இருக்கையில்
 679. வையகந்தன்னை நடுத்தீர்க்க
 680. ஜீவ வசனங் கூறுவோம்
 681. ஜீவனேசு கிருபாசன்னா
 682. ஜீவாதிபதி ஜோதியே
 683. ஜெப சிந்தை எனில் தாரும்
 684. ஜெபம் மறவாதே நேசனே
 685. ஜெபத்தின் ஆவலை
 686. ஜெபத்தை கேட்கும் எங்கள் தேவா
 687. ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா
 688. ஜெயித்த ஏசு நாதர் தாம்
 689. ஜோதி தோன்றும் ஒரு தேசம்
 690. ஸ்வாமியே நான் எத்தனை
 691. லௌகீக இன்பம் மேன்மையும்
 692. The Lord bless thee and keep thee
Geethangalum Keerthanaigalum - கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் song book


Post a Comment (0)