ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய - Aathi Thiru Vaarthai Dhiviya

ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய - Aathi Thiru Vaarththai Dhivviya


பல்லவி


ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய 

அற்புதப் பாலகனாகப் பிறந்தார்;

ஆதந் தன் பாவத்தின் சாபத்தை தீர்த்திட

ஆதிரையோரையீ டேற்றிட.


அனுபல்லவி

                        

மாசற்ற ஜோதி திரித்துவத் தோர் வஸ்து

மரியாம் கன்னியிட முதித்து

மகிமையை மறந்து தமை வெறுத்து

மனுக்குமாரன் வேஷமாய்,

உன்ன தகஞ்சீர், முகஞ்சீர் வாசகர்,

மின்னுச்சீர் வாசகர், மேனிநிறம் எழும்

உன்னத காதலும் பொருந்தவே சர்வ

நன்மைச் சொரூபனார், ரஞ்சிதனார்,

தாம், தாம், தன்னரர் வன்னரர்

தீம், தீம், தீமையகற்றிட

சங்கிர்த, சங்கிர்த, சங்கிர்த சந்தோ

ஷமென சோபனம்பாடவே,

இங்கிர்த,இங்கிர்த, இங்கிர்த நமது

இருதயத்திலும் எங்கும் நிறைந்திட - ஆதி


சரணங்கள்


 1.ஆதாம் சாதி ஏவினர்; ஆபிரகாம் விசுவாசவித்து,

யூதர் சிம்மாசனத்தாளுகை செய்வோர்

ஈசாய் வங்கிஷத்தானுதித்தார். - ஆதி


2.பூலோகப் பாவ விமோசனர், பூரண கிருபையின் வாசனர்,

மேலோக இராஜாதி இராஜன் சிம்மாசனன்

மேன்மை மகிமைப் பிரதாபன் வந்தார் - ஆதி


3.அல்லேலூயா! சங்கீர்த்தனம், ஆனந்த கீதங்கள் பாடவே,

அல்லைகள்,  தொல்லைகள் எல்லாம் நீங்கிட

அற்புதன் மெய்ப்பரன் தற்பரனார். - ஆதிAathi Thiru Vaarththai Dhivviya

Arputha Paalaganaai Piranthaar

Aathanthan Paavaththin Saabaththai Theerththida

Aathiraiyorai Eedeattrida


Maasattra Jothi Thiriththuva Thoor Vasthu

Mariyaam Kanniyida Muthithu

Magimaiyai Maranthu Thamai Vearuththu

Manukkumaaran Veashamaai

Unnatha Thaganseer Muganseer Vaasakar

Minnusheer Vaasakar Meani Niram Elum

Unntha Kaathalum Porunthavae Sarva

Nanmai Sorubanaar Ranjithanaar

Thaam Thaam Thannarar Vannarar

Theem Theem Theemai Agattrida

Sangirtha Sangirtha Sangirtha Santho

Shameana Sobanam Paadavae

Engirtha Engirtha Engirtha Namathu

Irudhayaththilum Engum Niranthida


1.Aathaam Oothi Yeavinar Aabiraham Visuvaasiththu

Yuthar Simmasanathaalugai Sengol

Eesaai Vangishath-thaanuthithaar


2.Poolaga Paava Vimosanar Poorana Kirubaiyin Vaasanar

Mealoga Raajathi Raajan Simmaasanan

Meanmai Magimai Pirathaaban Vanthaar


3.Alleluya Sangeerththam Aanantha Keethangal Paadavae

Allaigal Thollaigal Ellam Neengida

Aruputhan Meipparan Tharparanaar 

 

ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய - Aathi Thiru Vaarthai Dhiviya


ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய

அற்புதப் பாலனாகப் பிறந்தார்

அற்புதப் பாலனாகப் பிறந்தார்

ஆதந் தன் பாவத்தின் சாபத்தைத் தீர்த்திட-2

ஆதிரையோரையீடேற்றிட


மாசற்ற ஜோதி திரித்துவத்தோர் வஸ்து,

மரியாம் கன்னியிடமுதித்து-2

மகிமையை மறந்து தமை வெறுத்து-2

மனுக்குமாரன் வேஷமாய்

உன்ன தகஞ்சீர், முகஞ்சீர் வாசகர்

மின்னுஞ்சீர் வாசகி, மேனி நிறம் எழும்

உன்னத காதலும் பொருந்தவே

சர்வ நன்மைச் சொரூபனார், ரஞ்சிதனார்,


தாம், தாம் தன்னர வன்னர

தீம்; தீம், தீமைய அற்றிட

சங்கிர்த சங்கிர்த சங்கிர்த

சந்தோஷமென சோபனம் பாடவே,

இங்கிர்த, இங்கிர்த, இங்கிர்த நமது

இருதயத்திலும் எங்கும் நிறைந்திட


1.ஆதாம் சாதி ஏவினார்

ஆபிரகாம் விசுவாசவித்து-2

யூதர் சிம்மாசனத் தாளுகை செய்வோர்-2

ஈசாய் வங்கிஷத்தானுதித்தார்-தாம், தாம்


2.பூலோக பாவ விமோசனர்

பூரணக் கிருபையின் வாசனர்-2

மேலோக ராஜாதி ராஜன் சிம்மாசனன்-2

மேன்மை மகிமை பிரதாபன் வந்தார்-தாம் தாம்


3.அல்லேலூயா சங்கீர்த்தனம்

ஆனந்த கீதங்கள் பாடவே-2

அல்லைகள் தொல்லைகள் எல்லாம் நீங்கிட-2

அற்பரன் மெய்பரன் தற்பரனார்


மாசற்ற ஜோதி திரித்துவத்தோர் வஸ்து,

மரியாம் கன்னியிடமுதித்து-2

மகிமையை மறந்து தமை வெறுத்து-2

மனுக்குமாரன் வேஷமாய்

உன்ன தகஞ்சீர், முகஞ்சீர் வாசகர்

மின்னுஞ்சீர் வாசகி, மேனி நிறம் எழும்

உன்னத காதலும் பொருந்தவே

சர்வ நன்மைச் சொரூபனார், ரஞ்சிதனார்,


தாம், தாம் தன்னர வன்னர

தீம்; தீம், தீமைய அற்றிட

சங்கிர்த சங்கிர்த சங்கிர்த

சந்தோஷமென சோபனம் பாடவே,

இங்கிர்த, இங்கிர்த, இங்கிர்த நமது

இருதயத்திலும் எங்கும் நிறைந்திட


Aathi Thiru Vaarthai Dhiviya

Arputha Paalanaga Piranthaar

Arputha Paalanaga Piranthaar

Aathan than Paavathin Saabathai Theerthida

Aathan than Paavathin Saabathai Theerthida

Aathirai Yorai Eedettrida


Maasattra Jothi thirithuva Thor Vasthu

Mariyaam Kanniyida Muthithu

Mariyaam Kanniyida Muthithu

Magimayai Maranthu Thamai Veruthu

Magimayai Maranthu Thamai Veruthu

Manu kumaaran Vesamaai

Unna thaganseer Manganseer Vaasakar

Minnunjseer Vaasaki Meani Niram Elum

Unnatha Kaathalum Porunthavae

Sarva Nanmai Sorubanaar Ranjithanaar


Thaam Thaam Thannara Vannara

Theem Theem Theemai Agattrida

Sangeertha Sangeertha Sangeertha

Santhosam sobanam Paadave

Engirtha Engirtha Engirtha Namathu

Iruthayathilum Engum Niranthida


1.Aathaam Saathi Yeavinaar

Aabirham Visuvasithu

Aabirham Visuvasithu

Yuthar Simmasana Thaalugai Seivoor

Yuthar Simmasana Thaalugai Seivoor

Eesai Vangisa thaan Uthithaar – Thaam Thaam


2.Pooloka Paava Vimosanar

Poorana Kirubaiyin Vaasanar

Poorana Kirubaiyin Vaasanar

Mealoka raajathi Raajan Simmaasanan

Mealoka raajathi Raajan Simmaasanan

Meanmai Magimai Pirathaaban Vanthaar – Thaam Thaam


3.Alleluah Sangeerthanam

Aanatha Geethangal Paadavae

Aanatha Geethangal Paadavae

Allaikal Thollaikal Ellam Neengida

Allaikal Thollaikal Ellam Neengida

Arparan Meiparan Thar paranaar – Thaam Thaam


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post