ప|| అర్పణా సమర్పణ - Arpana Samarpana

 𝐓𝐞𝐥𝐮𝐠𝐮 𝐭𝐨 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐋𝐲𝐫𝐢𝐜𝐬 & 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐝𝐬

Gm D# F Gm Arpana Samarpana - Arpanaa neeke (2) Gm Cm F D# Naa sthuthi aaradhana - naa hrudhaya arpana (2) Gm D# 1. Nee rakthamutho naa jeevithamunu- A# F D shudhikarinchu prabhu (2) Cm Am Cm Naa hrudhayam nikarpinthunu - sampoornanga F D samarpinthunu (2) ||Arpana|| 2. Kaneetitho paadhalane kadigi - ninu vembadinchedhanu (2) Nee krupachetha ney brathikunaa - nee dhayatho ney paavanudanu (2) ||Arpana|| 𝐓𝐞𝐥𝐮𝐠𝐮 𝐭𝐨 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ప|| అర్పణా సమర్పణ - అర్పణ నీకే(2) Lead me to be a living sacrifice to you Lord! నా స్తుతి ఆరాధన - నా హృదయ అర్పణా (2) Oh, that my praise offering, my heart's sacrifice would be acceptable to you! 1. నీ రక్తముతో నా జీవితమును - శుద్దీకరించూ ప్రభూ With the blood of the Lamb, sanctify me and my being, oh Lord! నా హృదయం నీకర్పింతును - For then, I can submit my heart to you, సంపూర్ణంగా సమర్పింతును Wholly, I will surrender myself to you! 2. కన్నీటితో పాదాలనే కడిగి - నిన్ను వెంబడించేదనూ Let me wash your feet with the tears of my eyes and follow you all the days of my life. నీ కృపచేత నే బ్రతుకున్నా Your grace has let me live! నీ దయతో నే పావనుడను By your mercies I am blessed! ||అర్పణ||
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post