నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదన్‌ - Nenellappudu Yehovanu sannutinchedan

 నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదన్‌ - Nenellappudu Yehovanu sannutinchedan


Anthaa Naa Meluke Lyrics:


పల్లవి : నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదన్‌

నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్‌ - (2)

అ.ప. : అంతా నా మేలుకే - ఆరాధనా యేసుకే

అంతా నా మంచికే - (తన ఛచిత్తమునకు తల వంచితే)-(2)

అరాధన ఆపను - స్తుతియించుట మానను - (2)

స్తుతియించుట మానను


1. కన్నీల్లే పానములైన - కఠిన దుఃఖ బాధలైన

స్థితిగతులే మారిన - అవకాశం చేజారిన

మారదు యేసు ప్రేమ - నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ - (2)

మారదు యేసు ప్రేమ - నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ - (2)


2. ఆస్తులన్ని కోల్పొయిన - కన్నవారే కునుమరుగైన

ఊపిరి బరువైన - గుండెలే పగిలినా

యెహోవా యిచ్చెను - యెహోవా తీసికొనెను - (2)

ఆయన నామమునకే - స్తుతి కలుగు గాక - (2)


3. అవమానం ఎంతైన - నా వారే కాదన్న

నీవు తప్ప ఎవరున్నారు ఆకాశమందునా ?

నీవు నా కుండగా - ఏది నాకక్కర లేదు - (2)

నీవు నా కుండగా - ఏది నాకక్కర లేదు - (2)


4. ఆశలే సమాధియైన - వ్యాధి బాధ వెల్లువైన

అధికారము కొప్పుకొని - రక్షణకై ఆనందింతున్‌

నాదు మనస్సు నీ మీద - ఆనుకొనగ ఓ నాధా (2)

పూర్ణశాంతి నే పొంది నిన్నే నే కీర్తింతున్‌ (2) - (2)


5. చదువులే రాకున్న - ఓటమి పాలైన

ఉద్యోగం లేకున్న - భూమికే బరువైన

నా యెడల నీ తలంపులు - ఎంతో ప్రియములు - (2)

నీవుద్దేశించినది నిష్ఫ్టలము కానేరదు - (2)


6. సంకల్పాన పిలుపొంది - నిన్నే ప్రేమించు నాకు

సమస్తము సమకూడి - మేలుకై జరుగును

యేసుని సారూప్యము నేను పొందాలని - (2)

అనుమతించిన ఈ - విలువైన సిలువకై - (2)


7. నీవు చేయునది - నాకిప్పుడు తెలియదు

ఇక మీదట నేను - తెలిసికొందును

ప్రస్తుతము సమస్తము - దుఃఖ కరమే - (2)

అభ్యసించిన నీతి - సమాధాన ఫలమే - (2)

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post