நல் மீட்பரே இந்நேரத்தில் - Nal Meetparae Innerathil

 நல் மீட்பரே இந்நேரத்தில் - Nal Meetparae Innerathil


1. நல் மீட்பரே இந்நேரத்தில்

வந்தாசீர்வாதம் கூறுமேன்

உம் வார்த்தை கேட்டோர் மனதில்

பேரன்பின் அனல் மூட்டுமேன்

வாழ்நாளிலும் சாங்காலத்தும்

ஆ இயேசுவே, பிரகாசியும்.


2. இன்றெங்கள் செய்கை யாவையும்

தயாபரா, நீர் நோக்கினீர்

எல்லாரின் பாவம் தவறும்

மா அற்பச் சீரும் அறிந்தீர்

வாழ்நாளிலும் சாங்காலத்தும்

ஆ இயேசுவே பிரகாசியும்.


3. எப்பாவத் தீங்கிலிருந்தும்

விமோசனத்தைத் தாருமேன்

உள்ளான சமாதானமும்

சுத்தாங்கமும் உண்டாக்குமேன்

வாழ்நாளிலும் சாங்காலத்தும்

ஆ இயேசுவே, பிரகாசியும்.


4. சந்தோஷம் பயபக்தியும்

நீர் நிறைவாக ஈயுமேன்

உமக்கொப்பாக ஆசிக்கும்

தூய்மையாம் உள்ளம் தாருமேன்

வாழ்நாளிலும் சாங்காலத்தும்

ஆ இயேசுவே, பிரகாசியும்


5. தரித்திரம் துன்பும் பாவத்தால்

இக்கட்டடைந்த யாரையும்

கண்ணோக்கும் மா கிருபையால்

நீர் மீட்பர், நீர் சமஸ்தமும்

வாழ்நாளிலும் சாங்காலத்தும்

ஆ இயேசுவே, பிரகாசியும்.


1.Nal Meetparae Innerathil

Vanthaaseervaatham Koorumean

Um Vaarththai Keattor Manathil

Pearanbil Anal Moottumean

Vaazhnaalilum Saankaalaththum

Aa Yeasuvae Pirakaasiyum


2.Intreangal Seigai Yaavaiyum

Thayaaparaa Neer Nokkineer

Ellaarin Paavam Thavarum

Maa Arputha Seerum Arintheer

Vaazhnaalilum Saankaalaththum

Aa Yeasuvae Pirakaasiyum


3.Eppaava Theengilirunthum

Vimosanaththai Thaarumean

Ullaana Samaathanamum

Suththaangamum Undakkumean

Vaazhnaalilum Saankaalaththum

Aa Yeasuvae Pirakaasiyum


4.Santhosham Paya Bakthiyum

Neer Niraivaaga Eeyumean

Umakkopaaga Aasikkum

Thooimaiyaam Ullam Thaarumean

Vaazhnaalilum Saankaalaththum

Aa Yeasuvae Pirakaasiyum


5.Thariththiram Thunbam Paavaththaal

Ekkattaiyadaintha Yaaraiyum

Kannokkum Maa Kirubaiyaal

Neer Meetppar Neer Samasthamum

Vaazhnaalilum Saankaalaththum

Aa Yeasuvae Pirakaasiyum


நல் மீட்பரே இந்நேரத்தில் - Nal Meetparae Innerathil


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post