ஓய்வுநாள் இது மனமே - Ooivu Naal Ithu Manamae

 ஓய்வுநாள் இது மனமே - Ooivu Naal Ithu Manamae


ஓய்வுநாள் இது, மனமே,-தேவனின்

உரையைத் தியா னஞ் செய் கவனமே.


அனுபல்லவி


நேய தந்தையர் சேயர்க் குதவிய

நெறி இச் சுவிசேஷ வசனமே. - ஓய்வு


சரணங்கள்


1. ஜீவ சுக புத்ர செல்வம் தந்தவர்

சேவடி உனக் கபயமே;

மேவி அவர் கிருபாசனத்தின் முன்

வேண்டிக்கொள், இது சமயமே. - ஓய்வு


2. ஆறு நாளுனக் களித்தவர், இளைப்

பாறி எழினில் களித்தவர்;

கூறும் பூரண ஆசீர்வாதத்தைக்

குறித்துணை இதற் கழைக்கிறார். - ஓய்வு


3. கர்த்தர் ஆசனம் குறுகிக் கேள் இன்று

காலை நண் பகல் மாலையும்;

சுத்தம் நாடுவோர் யாவரும் வந்து

துதி செய்யும் இத் தேவாலயம். - ஓய்வுOoivu Naal Ithu Manamae- Devanain

Uraiyaa Thiyaanam Sei Kavaname


Neaya Thanthaiyar Seayarkku Uthaviya

Neari Etch Suvisheasha Vasanamae 


1.Jeeva Suga Puthra Selvam Thanthavar

Seavadi Unak kabayamae

Meavi Avar Kirubaasanaththin Mun

Veandikol Ithu samayamae


2.Aaru Naalunakku kaliththavar Elai

Paari Eazhinil Kaliththavar

Koorum Poorana Aaseervaththai 

Kuriththunai Ithar Kalaikkiraar


3.Karththar Aasanam Kurugi Keal Intru

Kaalai Nan Pagal Maalaiyum

Suththam Naaduvoor Yaavarum Vanthu

Thuthi Seiyum Ith Devaalayam ஓய்வுநாள் இது மனமே - Ooivu Naal Ithu Manamae

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post