ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே - Aathuma Katharai Thuthikintrathae

 ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே - Aathuma Katharai Thuthikintrathae


பல்லவி


ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே,-என்றன்

ஆவியும் அவரில் களிக்கின்றதே,-இதோ!


அனுபல்லவி


நேர்த்தியாய்ப் பாடுவேன், நிதங்கனிந்தே எந்தன்

பார்த்திப னுட பதந் தினம்பணிந்தே.-இதோ! - ஆத்துமா


சரணங்கள்


1. அடிமையின் தாழ்மையைப் பார்த்தாரே,-என்னை

அனைவரும் பாக்கிய மென்பாரே,

முடிவில்லா மகிமை செய்தாரே,-பல

முடையவர் பரிசுத்தர் என்பாரே.-இதோ! - ஆத்துமா


2. பயப்படும் பத்தருக் கிரங்குகிறார்,-நரர்

பார்த்திடப் பெருஞ்செயல் புரிகின்றார்;

உயர்த்திடு நரர்களைச் சிதறடிப்பார்,-தன்னை

உகந்தவர் தாழ்ந்திடில் உயர்த்துகின்றார்.-இதோ! - ஆத்துமா


3. முற்பிதாக் களுக்கவர் சொன்னதுபோல்-அந்த

முனியாபி ராமுட ஜனமதன்பால்,

நட்புடன் நினைவொடு நல்லிஸ்ரேல்-அவன்

நலம்பெற ஆதரித் தார்மறவேல்.-இதோ! - ஆத்துமாAathuma Katharai Thuthikintrathae Entran

Aaviyum Avaril Kalikkintrathae - Itho


Nearththiyaai Paaduvean Nithanganinthae Enthan

Paarththipanuda Patham Thinam Paninthae Itho 


1.Adimaiyin Thaazhmaiyaai Paarththaarae - Ennai

Anaivarum Bakkiya Menbaarae

Mudivilla Magimai Seitharae Pala

Mudaiyavar Parisuththar Enbaarae - Itho


2.Bayappadum Baktharum Kirangukiraar - Narar

Paarththida Pearunjseyal Purikintraar

Uyarththidu Nararkalai Siraradippaar Thannai

Uganthavar Thaazhnthidil Uyarththukintraar - Itho


3.Murpithaa Kalukkavar Sonnathu Poal Antha

Muniyaapi Raamuda Janamathanpaal

Natpudan Ninaivodu Nallisarael Avan

Nalam Peara Aathari Thaarmaraveal - Itho


ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே - Aathuma Katharai Thuthikintrathae


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post