ஆமென் அல்லேலூயா - Amen Alleluya

 ஆமென் அல்லேலூயா - Amen Alleluya


ஆமென் அல்லேலூயா! மகத்துவத் தம்பராபரா,

ஆமென் அல்லேலூயா! ஜெயம்! ஜெயம்! அனந்த ஸ்தோத்திரா


தொல்லை அனாதி தந்தார் வந்தார் இறந்

துயிர்த் தெழுந்தாரே உன்னதமே! – ஆமென்


1.வெற்றிகொண்டார்ப் பரித்து – கொடும்வே

தாளத்தைச் சங்கரித்து – முறித்து

பத்ராசனக் கிறிஸ்து – மரித்து

பாடுபட்டுத்தரித்து முடித்தார் – ஆமென்


2.சாவின் கூர் ஒடிந்து – மடிந்து

தடுப்புச் சுவர் இடிந்து – விழுந்து

ஜீவனே விடிந்து – தேவாலயத்

திரை இரண்டாய்க் கிழிந்து ஒழிந்தது – ஆமென்


3.வேதம் நிறைவேற்றி – மெய் தோற்றி

மீட்டுக் கரையேற்றி – பொய் மாற்றி

பாவிகளைத் தேற்றி – கொண்டாற்றி

பத்ராசனத் தேற்றி வாழ்வித்தார் – ஆமென் Amen Alleluya Magaththuva Thamparaparaa

Amen Alleluya Jeyam Jeyam Aanantha Sthosthiraa


Thollai Anaathi Thanthaar Vanthaar

Iranthuyir Elunthaarae Unnathamae


1.Vettri Kondaar Pariththu Kodum

Veadhaalaththai Sangariththu Muriththu

Bathraasanai Kiristhu Mariththu

Paadu Pattu Thariththu Mudiththaar


2.Saavin Koor Odinthu Madinthu

Thaduppu Suvar Idinthu Vilunthu

Jeevanae Vidinthu Devaalaya

Thirai Erandaai Kilinthu Olinthathu


3.Vedham Niraivettri Mei Thottri

Meettu Karaiyeattri Poi Maattri

Paavikalai Theattri Kondaattri

Bathraasanai Theattri Vaazhviththaar 


ஆமென் அல்லேலூயா - Amen Alleluya


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post