அருமை ரட்சகா கூடி - Arumai Ratchaka Koodi

 அருமை ரட்சகா கூடி - Arumai Ratchaka Koodi


பல்லவி


அருமை ரட்சகா ,கூடி வந்தோம் ;-உம

தன்பின் விருந்தருந்த வந்தோம் .


அனுபல்லவி


அறிவுக் கெட்டாத ஆச்சரியமான

அன்பை நினைக்க .- அருமை


சரணங்கள்


1.ஆராயும் எமதுள்ளங்களை ,-பல

வாறான நோக்கம் எண்ணங்களைச்

சீர் சுத்தமனதாய் உட்கொள்ள நீர்

திருவருள் கூறும் - அருமை


2.ஜீவ அப்பமும் பானமும் நீர்,-எங்கள்

தேவையாவும் திருப்தி செய்வீர்;

கோவே! மா பய பக்தியாய் விருந்து

கொண்டாட இப்போ .- அருமை


3.உமதன்பின் பிரசன்னம் பெற்றோம் ;-உமது

ஒலி முக தரிசன முற்றோம் ;

சமாதானம் ,அன்பு, சந்தோஷமும் எமில்

தங்கச் செய்திடும் .- அருமை


4.கிருபை விருந்தின் இந்த ஐக்யம்-பூவில்

கிடைத் தற்கரிய பெரும் பாக்யம் ;

அரும் பிரியத்தோ டெங்களை நேசிக்கும்

குருவே ,வந்தனம் !- அருமை


5.எங்கட்காய் உமை ஒப்புவித்தீர் ;-கொடும்

ஈனச் சிலுவையில் மரித்தீர் ;

பொங்கும் பேரன்பை எங்கும் தெரிவிப்போம் ,

புண்ய நாதரே !-அருமை


6.பந்திக் கெசமான் நீர் யேசுவே!- எமைச்

சொந்தமாய் வரவழைத்தீரே;

உந்தம் கிருபை வல்லமை பெற்றுமக்

கூழியஞ் செய்ய .-அருமைArumai Ratchaka Koodi - Uma

Thanbin Viruntharuntha Vanthom


Arivu Kettaatha Aatchariyamaana

Anbai Ninaikka


1.Aaraaiyum Emathullangalai Pala

Vaaraana Nokkam Ennnangalai

Seer Suththamanathaai Utkolla Neer

Thiruvarul Koorum 


2.Jeeva Apaamum Paanamum Neer Engal

Devaiyaavum Thirupthi Seiveer

Kovae Maa Paya Bakthiyaai Virunthu

Kondaada Ippo


3.Umathanpin Pirasannam Pettrom Umathu

Ozhi Muga Tharisan Muttrom

Samaathaanam Anbu Santhoshamum Emil

Thanga Seithidum


4.Kirubai Virunthin Intha Aikyam Poovil

Kidai Tharkariya Pearum Baakyam

Arum Piriyaththodu Engalai Neasikkum

Kuruvae Vanthanam


5.Engatkaai Umai Oppuviththeer Kodum

Eena Siluvaiyil Mariththeer

Pongum Pearanbai Engum Thearivippom

Punya Naatharae 


6.Panthi Keasamaan Neer Yeasuvae Emai

Sonthamaai Varavalaiththeerae

Untham Kirubai Vallamai Pettru

Umakkoozhiyam Seiya 


அருமை ரட்சகா கூடி - Arumai Ratchaka Koodi


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post