ராச ராச பிதா மைந்த - Raasa Raasa Pithaa Maintha

 ராச ராச பிதா மைந்த - Raasa Raasa Pithaa Maintha


பல்லவி


ராச ராச பிதா மைந்த தேசுலாவுசதா நந்த

யேசு நாயகனார் சொந்த மேசியா நந்தனே!


அனுபல்லவி


ஜெகதீசு ரேசுரன் சுக நேச மீசுரன் மக - ராச


சரணங்கள்


1.மாசிலா மணியே! மந்த்ர ஆசிலா அணியே! சுந்த்ர

நேசமே பணியே, தந்திர மோசமே தணியே;

நிறைவான காந்தனே! இறையான சாந்தனே! மறை - ராச


2.ஆதியந்த மில்லான் அந்த மாதினுந்தியிலே, முந்த

வேத பந்தனமாய் வந்த பாதம் வந்தனமே;

பத ஆமனாமனா! சுதனாமனாமனா! சித - ராச


3.மேன்மையா சனனே, நன்மை மேவுபோசனனே, தொன்மை

பான்மை வாசனனே, புன்மை பாவ மோசனனே,

கிருபா கரா நரா! சருவேசுரா, பரா ஸிரீ - ராச


4.வீடுதேடவுமே, தந்தை நாடுகூடவுமே, மைந்தர்

கேடு மூடவுமே, விந்தையோடு பாடவுமே,

நரவேட மேவினான்; சுரராடு கோவினான்; பர - ராசRaasa Raasa Pithaa Maintha Deasa Laavusathaa Nantha

Yeasu Naayakanaar Sontha Maesiyaa Nanthanae


Jegatheesu Raesuran Suga Naesa Meesuran Maka 


1.Maasilaa Manniyae! Manthra Aasilaa Aniyae, Sunthara

Naesamae Paniyae, Thanthira Mosamae Thaniyae 

Niraivaana kaanthanae, Iraiyaana Saanthanae Marai 


2.Aathiyantha Millaan Antha MaathiNunthiyilae, Muntha

Vedha Panthanamaai vantha Paatham Vanthanamae,

Patha Aamanaamanaa  suthanaamanaamanaa Sitha 


3.Meanmaiyaa Sananae Nanmai Meavu Posananae Thonamai

Paanmai Vaasananae Punmai Paava Mosananae

Kirubaa Karaa Naraa Saruveasuraa Paraa Shiri


4.veedu Theadavumae, Thanthai Naadu koodavumae, Mainthar

keadu Moodavumae, Vinthaiyodu Paadavumae

Naraveada Meavinaan, Suraraadu kovinaan, Para 


ராச ராச பிதா மைந்த - Raasa Raasa Pithaa Maintha


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post