ஆரணத் திரித்துவமே - Aarana Thirithuvamae

 ஆரணத் திரித்துவமே - Aarana Thirithuvamae


பல்லவி


ஆரணத் திரித்துவமே,-எமை

ஆண்டருள், மகத்துவமே.


அனுபல்லவி


பூரண தேவ பிதா, சுதன், ஆவியே,

பொன்னுலகத்தெழும் உன்னதமான

போத க்ருபையா பத்ததி நீதிச் சுடரே, நித்திய - ஆரண


சரணங்கள்


1. அன்றன்றை அப்பத்தைத் தாரும்;-எங்கள்

ஆபத் தனைத்தையும் தீரும்;

இன்றும் என்றெங்களைச் சேரும்;-திரு

இரக்கத்தால் முகம் பாரும்;

நன்றி கெட்டோர்களைக் கொன்று போடாதேயும்;

நம்பரா, கருணாம்பரா,

ஞானத் தனு மானத்தொளிர்

மேன்மை திவ்விய பானத்தருள். - ஆரண


2. மூவர் ஒன்றான யெகோவா,-உயர்

முக்ய கிருபையின் தேவா,

மேவி அடியாரைத் தேவா,-பல

வெவ்வினையினின்றும் கா, வா;

பாவிகள் நாங்கள் ஏவையின் மக்களே,

பக் ஷமே, பரம பொக் ஷமே,

பாடும்புகழ் நாடும் பரி

வோடும் தயை நீடும்பரா! - ஆரண


Aarana Thirithuvamae -Emai

Aandarul Magaththuvamae


Poorana Deva Pithaa Suthan Aaviyae

Ponnulaga Thozhum Unnathamaana

Potha Kirubaiyaa Paththathi Neethi Sudarae Niththiya


1.Antrantrai Appaththai Thaarum Engal

Aabath Thanaithaiyum Theerum

Intrum Entrengalai Searum Thiru

Erakkaththaal Mugam Paarum

Nantri Keattorkalai Kontru Podatheayum

Nambaraa Karunaamparaa

Gnaana Thanu Maanatholir

Meanmai Dhivviya Paanaththarul 


2.Moovar Ontraana Yehovaa uyar

Mukya Kirubaiyin Devaa

Meavi Adiyaarai Devaa Pala

Vevvinaiyinintrum Kaa Vaa

Paavikal Naangal Yeavaiyin Makkalae

Pakshamae Parama Pokshamae

Paadum Pugal Naadum Pari

Voodum Thayai Needumparaa


ஆரணத் திரித்துவமே - Aarana Thirithuvamae


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post