ஆவியை அருளுமே - Aaviyai Arulumae

 ஆவியை அருளுமே - Aaviyai Arulumae


ஆவியை அருளுமே, சுவாமீ, - எனக்

காயுர் கொடுத்த வானத்தினரசே!


1.பாவிக்கு ஆவியின் கனியெனுஞ் சிநேகம்,

பரம சந்தோஷம், நீடிய சாந்தம்,

தேவ சமாதானம், நற்குணம், தயவு,

திட விசுவாசம் சிறிதெனுமில்லை – ஆவியை


2.தீபத்துக் கெண்ணெயைச் சீக்கிரம் ஊற்றும்

திரியவியாமலே தீண்டியே யேற்றும்,

பாவ அசூசங்கள் விலக்கியே மாற்றும்,

பரிசுத்தவரந் தந்தென் குறைகளைத் தீரும் – ஆவியை


3.நற்கனி தேடிவருங் காலங்க ளல்லவோ?

நானொரு கனியற்ற பாழ்மர மல்லவோ?

முற்கனி முகங்காணா வெம்பயி ரல்லவோ?

முழுநெஞ்சம் விளைவற்ற உவர்நில மல்லவோ? – ஆவியை


Aaviyai Arulumae Swami - Enakkaai

Uyir Koduththa Vaanaththin Arasae


1.Paavikku Aaviyin Kaniyennum Sineaham

Param Santhosam Neediya Saantham

Deva Samaathaanam Nargunam Thayauv

Thida Visuvaasam Siritheanumillai


2.Theepaththuku Ennaiyai Seekkiram Oottrum

Thiriyaviyaamalae Theendiyae Yeattrum

Paava Asusangal Vilakkiyae Maattrum

Parisuththa Varam Thanthen Kuraikalai Theerum


3.Narkani Theadi Varum Kaalangalallavo

Naanoru Kaniyattra PaazhmaraM Allavo

Murkani Mugankaanaa Vempayir Allavo

Muzhu Nenjam Vilaivattra Uvar Nila Mallavo


ஆவியை அருளுமே - Aaviyai Arulumae
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post