ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே ஆனந்த - Aaseervathiyum Kartharae Aanantha

ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே - Aasirvathiyum karthare


1. ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே ஆனந்த மிகவே

நேசா உதியும் சுத்தரே நித்தம் மகிழவே


பல்லவிவீசீரோ வானஜோதி கதிரிங்கே

மேசியா எம் மணவாளனே

ஆசாரியரும் வான் ராஜனும்

ஆசீர்வதித்திடும்


2.இம் மணவீட்டில் வாரீரோ ஏசு ராயரே

உம் மணம் வீசச் செய்யீரோ ஓங்கும் நேசமதால்

    இம்மணமக்கள் மீதிறங்கிடவே

    இவ்விரு பேரையுங் காக்கவே

    விண் மக்களாக நடக்கவே

    வேந்தா நடத்துமே


3. இம் மணமக்களோடென்றும் என்றென்றும் தங்கிடும்

உம்மையே கண்டும் பின்சென்றும் ஓங்கச் செய்தருளும்

    இம்மையே மோட்சமாக்கும் வல்லவரே

    இன்பத்தோடென் பாக்கி சூட்சமே

    உம்மிலே தங்கித்தரிக்க

    ஊக்கம் அருளுமே


4. ஒற்றுமையாக்கும் இவரை ஊடாக நீர் நின்றே

பற்றோடும் மீது சாய்ந்துமே பாரில் வசிக்கவே

    வெற்றி பெற்றோங்கும் இவர் நெஞ்சத்திலே

    வீற்றாளும் நீர் ஏசு ராஜனாம்

    உற்றவான் ராயர் சேயர்க்கே

    ஒப்பாய் ஒழுகவே


5. பூதல ஆசீர்வாதத்தால் பூரணமாகவே

ஆதரித்தருளும் கர்த்தரே ஆசீர்வதித்திடும்

    மாதிரளாக இவர் சந்ததியார்

    வந்து துதித்தெம்மை என்றும் பிரஸ்தாபிக்க

    ஆ தேவ கிருபை தீர்மானம்

    ஆம் போல் அருளுமேன்


6. ஞான விவாகம் எப்பொழுதும் ஞாபமாகவே

வான மணாளன் வாஞ்சித்து வாழ்க மனையாளை

   ஆனந்தமாகவே தூய தன்மையதை

   ஆடையாய் நீர் ஈயத்தரித்து

   சேனையோடே நீர் வரையில்

   சேர்ந்து  சுகிக்கவே 


1.Aaseervathiyum Kartharae Aanantha Migavae

Neasa Uthiyum suththarae Niththam Magizhavae


Veesiro Vaana Jothi kathiringae

Measiya Em Manavaalanae

Aasaariyarum Vaan Raajanum

Aaseervathithidum


2. Im manaveettil Vaareero Yesu Raayarae

Um manam veesa seiyeero Oongum Neasamathaal

Em Manamakkal Meethirangidavae

Evviru Pearaiyum Kaakkavae

Vin Makkalaga Nadakkavae

Vaendha Nadaththumae


3.Im Manamakkalodu entrum entrentum Thangidum

Ummaiyae kandum pin sentrum Oonga seitharulum

Immaiyae motchamakkum Vallavarae

Inbathoduyen Bakki Sootchamae

Ummliae Thangitharikka

Ookkam Arulumae


4.Ottrumaiyakkum Evarai Oodaaga Neer Nintrae

Pattodum Meethu saainthumae paaril vasikkavae

Vettri Pettru oongum Evar Nenjaththilae

Veettraalum Neer Yesu Raajanaam

Ovttravaan Raayar seayarkkae

Oppaai Ozhugavae


5.Boothala Aaseervathathaal Pooranamagavae

Aatharitharulum Karththarae Aaseervathithidum

Maathiralaaga Evar Santhathiyaar

Vanthu Thuthithemmai Entrum Pirasthaapikka

Ah! Deva Kirubai Theermaanam

Aam Pol Arulumean


6. Gnana Vivagam Eppozhuthum Gnapamaagavae

Vaan Manaalan Vaanjiththu Vaazhka Mainaiyaalai

Aananthamaagavae thooya Thanmaiyathai

Aadaiyaai Neer Eeyathariththu

Seanaiyodae Neer Varaiyil

Searnthu sugikkavae ------------------------------------


பல்லவி


    ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே

    ஆனந்த மிகவே

    நேசா உதியும் - சுத்தரே

    நித்தம் மகிமைக்கே


    அனுபல்லவி


    வீசிரோ வான் ஜோதி கதிரிங்கே

    மேசியா எம் மணவாளனே

    ஆசாரியராம் வான் ராஜனே

    ஆசீர்வதித்திடும்


    சரணங்கள்


1. இம்மண வீட்டில் வாரீரோ - இயேசு ராயனே

    உம்மணம் வீசச் செய்வீரோ, ஓங்கும் நேசமதுவே

    இம்மணமக்கள் மீதிறங்கிடவே

    இவ்விருபேரையும் காக்கவே

    விண்மக்களாய் நடக்கவே

    வேந்தா நடத்திடும் - வீசிரோ


2. இம்மண மக்களோடென்றும் என்றென்றும் தங்கிடும்

    உம்மையே கண்டு பின் சென்றும் ஓங்கச் செய்தருளும்

    இம்மையே மோட்சமாக்கும் வல்லவரே

    இன்பத்தோடென் பாக்கிச் சூட்சமே

    உம்மிலே தங்கி தரிக்கவே ஊக்கம் அருளுமே - வீசிரோ


3. மணமகன் ________ மங்கை _________

    இன்றென்றும் ஒன்றாய் வாழ்ந்திட ஆசீர்வதித்திடும்

    மாதிரளாக இவர் சந்ததியார்

    போற்றித் துதித்தும்மை வாழ்த்திட

    ஆ! தேவ கிருபை தீர்மானம் ஆம் போல அருளும் - வீசிரோ


Aaseervathiyum Kartharae 

Aanantha Migavae

Neasa Uthiyum suththarae 

Niththam Magimaigae


Veeseero Vaana Jothi kathiringae

Measiya Em Manavaalanae

Aasaariyarum Vaan Raajanum

Aaseervathithidum


1.Im manaveettil Vaareero Yesu Raayanae

Um manam veesa seiveero Oongum Neasamathuvae

Em Manamakkal Meethirangidavae

Evviru Pearaiyum Kaakkavae

Vin Makkalaga Nadakkavae

Vaendha Nadaththumae


2.Im Manamakkalodu entrum entrentum Thangidum

Ummaiyae kandum pin sentrum Oonga seitharulum

Immaiyae motchamakkum Vallavarae

Inbathoduyen Bakki Sootchamae

Ummliae Thangi Tharikka Ookkam Arulumae


3.Manamagan ... Mangai..

Intrentum ontraai Vaalnthida Aaseervathithidum

Maathiranaaga Evar santhathiyaar

Pottri Thuthitummai Vaalththida

Aa! Deva Kirubai Theermaanam Aam Pola Arulum 

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post