கேள் ஜென்மித்த ராயர்க்கே - Kel Jenmiththa Raayarkae


கேள் ஜென்மித்த ராயர்க்கே - Kel Jenmiththa Raayarkkae


1. கேள் ஜென்மித்த ராயர்க்கே

விண்ணில் துத்தியம் ஏறுதே

அவர் பாவ நாசகர்

சமாதான காரணர்

மண்ணோர் யாரும் எழுந்து

விண்ணோர் போல் கெம்பீரித்து

பெத்லேகேமில் கூடுங்கள்

ஜென்ம செய்தி கூறுங்கள்


கேள் ஜென்மித்த ராயர்க்கே

விண்ணில் துத்தியம் ஏறுதே


2. வானோர் போற்றும் கிறிஸ்துவே

லோகம் ஆளும் நாதரே

ஏற்ற காலம் தோன்றினீர்

கன்னியிடம் பிறந்தீர்

வாழ்க நர தெய்வமே

அருள் அவதாரமே

நீர் இம்மானுவேல் அன்பாய்

பாரில் வந்தீர் மாந்தனாய்


3. வாழ்க சாந்த பிரபுவே

வாழ்க நீதி சூரியனே

மீட்பராக வந்தவர்

ஒளி ஜீவன் தந்தவர்

மகிமையை வெறுத்து

ஏழைக்கோலம் எடுத்து

சாவை வெல்லப் பிறந்தீர்

மறு ஜென்மம் அளித்தீர்


1.Kel Jenmiththa Raayarkae

Vinnil Thuthiyam Yearuthae

Aavr Paava Naasakar

Samaathaana Kaaranar

Mannor Yaarum Elunthu

Vinnor pol Kembeerithu

Bethlehemil Koodungal

Jenma Seithi Koorungal


Kel Jenmitha Raayarkae

Vinnil Thuthiyam Yearuthae


2.Vaanoor Pottrum Kiristhuvae

Logam Aalum Naatharae

yettra Kaalam Thontrineerae

Kanniyidam Pirantheer

Kanniyidam Pirantheer

Valka Nara Deivamae

Arul Avathaaramae

Neer Immanuvel Aanbaai

Paaril Vantheer Mainthanaai


3.Valka Saantha Pirapuvae

Valka Neethi sooriyanae

Meetparaka vanthavar

Oli Jeevan Thanthavar

Magimaiyai Eduthu

Saavai vella Pirantheer

Maru Jenmam Azhitheer

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post