சீர் இயேசு நாதனுக்கு - Seer Yesu Nathanukku

 சீர் இயேசு நாதனுக்கு - Seer Yesu Nathanukku


பல்லவி


சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் - ஆதி

திரியேக நாதனுக்கு சுபமங்களம்


அனுபல்லவி


பாரேறு நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு

நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு


சரணங்கள்


1.ஆதி சரு வேசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம்

அகிலப் பிரகாசனுக்கு நேசனுக்கு மங்களம்

நீதிபரன் பாலனுக்கு நித்திய குணாலனுக்கு

ஓதும் அனுகூலனுக்கு உயர் மனுவேலனுக்கு


2.மானாபி மானனுக்கு வானனுக்கு மங்களம்

வளர் கலைக் கியானனுக்கு ஞானனுக்கு மங்களம்

கானான் நல் தேயனுக்குக் கன்னி மரிசேயனுக்கு

கோனார் சகாயனுக்கு கூறு பெத்த லேயனுக்கு


3.பத்து லட்சணத்தனுக்குச் சுத்தனுக்கு மங்களம்

பரம பதத்தனுக்கு நித்தனுக்கு மங்களம்

சத்திய விஸ்தாரனுக்குச் சருவாதி காரனுக்கு

பத்தர் உபகாரனுக்குப் பரம குமாரனுக்கு


Seer Yesu Nathanukku Jeyamangalam - Aathi

Thiriyega Naathanukku Subamangalm


Paarearu Neethanukku Parama porpaathanukku

Nearearu Pothanukku Niththiya Sangeethanukku


1.Aathi Saruveasanukku Eesanukku Mangalam

Akila Pirakaasanukku Neasanukku Mangalam

Neethi Paran Paalanukku Niththiya Gunaalanukku

Oothum Anukoolanukku Uyar Manuvealanukku


2.Maanaabi Maananukku Vaananukku Mangalam

Valar Kalai kiyaananukku Gnananukku Mangalam

Kaanaan Nal Theayanukku Kanni Mariseayanukku

Konaar Sahaayanukku Kooru Peththa Leayanukku


3.Paththu Latchanaththanukku Suththanukku Mangalam

Parama Paththanukku Niththanukku Mangalam

Saththiya Visthaaranukku Saruvaathi Kaaranukku

Bakthar Ubakaaranukku Parama Kumaaranukku 


சீர் இயேசு நாதனுக்கு - Seer Yesu Nathanukku


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post