கர்த்தா நீர் வசிக்கும் - Karthaa Neer Vasikum

 கர்த்தா நீர் வசிக்கும் - Karthaa Neer Vasikum


1. கர்த்தா, நீர் வசிக்கும்

ஸ்தலத்தை நேசிப்போம்;

பாரின்பம் யாவிலும்

உம் வீட்டை வாஞ்சிப்போம்.


2. உம் ஜெப வீட்டினில்

அடியார் கூட, நீர்

பிரசன்னமாகியே

உம் மந்தை வாழ்த்துவீர்.


3. மெய் ஞானஸ்நானத்தின்

ஸ்தானத்தை நேசிப்போம்

விண் புறாவாம் ஆவியால்

பேரருள் பெறுவோம்


4. மா தூய பந்தியாம்

உம் பீடம் நேசிப்போம்

விஸ்வாசத்தால் அதில்

சமுகம் பணிவோம்.


5. மெய் ஜீவனுள்ளதாம்

உம் வார்த்தை நேசிப்போம்

சந்தோஷம், ஆறுதல்

அதில் கண்டடைவோம்.


6. உன் அன்பின் பெருக்கை

இங்கெண்ணிப் போற்றுவோம்

விண் ஜெய கீதமோ

எப்போது பாடுவோம்?


7. கர்த்தா, உம் முகத்தை

கண்ணாரக் காணவே,

உம்மை இப்பாரினில்

நேசிக்க ஏவுமே.1.Karthaa Neer Vasikum

Sthalaththai Neasippom

Paarinbam Yaavilum

Um Veettai Vaanjippom


2.Um Jeba Veettinil

Adiyaar Kooda Neer

Pirasannamaagiyae

Um Manthai Vaalththuveer


3.Mei Gnansnaanaththin

Sthaanaththai Neasippom

Vin Puraavaam Aaviyaal

Peararul Pearuvom


4.Maa Thooya Panthiyaam

Um Peedam Neasippom

Visvaasaththaal Athil

Samoogam Panivom


5.Mei Jeevanullathaam

Um Vaartththai Neasippom

Santhosham Aaruthal

Athil Kandadaivom


6.Um Anbin Pearukkai

Engenni Pottruvom

Vin Jeya Geethamo

Eppothu Paaduvom


7.Karththaa Um Mugaththai

Kannaara Kaanavae

Ummai Ippaarinil

Neasikka Yeavumae 


கர்த்தா நீர் வசிக்கும் - Karthaa Neer Vasikum


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post