பாலன் இயேசு உனக்காக – Balan Yesu Unakkaga

 பாலன் இயேசு உனக்காக – Balan Yesu Unakkaga

பாலன் இயேசு உனக்காக பிறந்தாரம்மா ஏழைமைக் கோலத்தில் வந்து உதித்தாரம்மா -4 மாட்டு தொழுவத்தில் வந்து பிறந்தாரைய்யா ஆண்டவர் அகவை திருநாளைய்யா -2 1.மந்தையின் நடுவுல தூதன் வந்து சொல்லிட மேய்ப்பரெல்லாம் கேட்டிட பாலன் பிறந்தார் -2 தாவீதின் ஊர்ல இம்மானுவேல் பிறந்திட தூதன் வந்து சொன்னபடி பாலன் பிறந்தார் -2 வெள்ளை போளமும் தூபவர்க்கமும் கொண்டு வந்து தந்தனவே சாஸ்திரியெல்லாம் -2 2.பாவமான உலகிலே பாவிகளை மீட்டிட பரிசுத்த பாலனாக இயேசு பிறந்தார் -2 பரிசுத்த வாழ்க்கைய வாழ்ந்து காட்டி சொல்லிட மனிதனாக வந்து இங்கு இயேசு பிறந்தார் -2 நம்மை மீட்டிட வந்த தேவனை ஏழு கண்டமும் அவர் அன்பை கூறுவோம் -2

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post