சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து - Samathanam Othum Yesu

 சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து - Samathanam Othum Yesu 


பல்லவி


சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து

இவர் தாம், இவர் தாம், இவர் தாம்


சரணங்கள்


1. நாம தாதி பிதாவின் திருப் பாலர் இவர்,

அனுகூலர் இவர், மனுவேலர் இவர் — சமாதானம்


2. நேய கிருபையின் ஒரு சேயர் இவர்,

பரம ராயர் இவர், நாம தாயர் இவர் — சமாதானம்


3. ஆதி நரர் செய்த தீதறவே,

அருளானந்தமாய், அடியார் சொந்தமாய் — சமாதானம்


4. ஆரணம் பாடி விண்ணோர் ஆடவே,

அறிஞோர் தேடவே, ஆயரும் கூடவே — சமாதானம்


5. மெய்யாகவே மே சியாவுமே,

நம்மை நாடினாரே, கிருபை கூறினாரே — சமாதானம்


6. அருளானந்த மோட்ச வழி காட்டினாரே,

நிலை நாட்டினாரே, முடி சூட்டினாரே — சமாதானம்


Samaathaanam Othum Yesu kiristhu

Ivar Thaam Ivar Thaam Ivar Thaam


1. Nam Thaathi Pithaavin Thiruppaalar Ivar

Anukoolar Ivar Manuvaelar Ivar – Samaathaanam


2. Neya kirubayin oru seyar Ivar

Parama Rayar Ivar Nama Thaayar Ivar -Samaathaanam


3. Aadhi Narar Seitha Theetharavae

Arulanathamaai Adiyaar sonthamaai -Samaathaanam


4. Aaranam Paadi Vinnnnor Aadavae

Aringor Thaedavae Idaiyor Koodavae – Samaathaanam


5. Meyyaakavae Maesaiyaavumae

Nammai Naadinaarae Kirupai Koorinaarae – Samaathaanam


6. Arulaanantha Motcha Vali Kaattinaarae

Nilai Naattinaarae Mudi Soottinaarae – Samaathaanam
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post