உன்றன் திருப்பணியை - Untran Thirupaniyai

 உன்றன் திருப்பணியை - Untran Thirupaniyai


பல்லவி


உன்றன் திருப்பணியை உறுதியுடன் புரிய

உதவாத பாவி நானே.


அனுபல்லவி


அந்தகாரமே நின்றுன் அருணோதயமே கண்டு

வந்த நாள் முதற்கொண்டு வைத்தாய் எனக்குன் தொண்டு - உன்றன்


சரணங்கள்


1. வேதனத்தின் பொருட்டோ, மேலவர் நிமித்தமே

வெளியிட் டறிக்கை செய்யவோ?-உல

காதாயம் சுயநயம் அகிலத்துரிய புகழ்

அடைந்து ப்ரகாசிக்கவோ?

ஓதிக்காலங் கழிக்க உலகாவி அடைந்தவன்

நீதிக்கெனைப் பலியாய் நேர்ந்துகொண் டுழைக்கேனோ? - உன்றன்


2. வேனல் குளிரைக் கண்டு மேனி மிகவெருண்டு

வெளியேறா தகம் துஞ்சினேன்,-வேளைப்

பான முணவுபிந்த பலபிணி வருமென்ற

பயத்தாலே நித மஞ்சினேன்;

கானகம் மலைசென்று கடும்பணி குளிர் வென்று

போனகம் நீரகன்று புவியி லுழைத்த யேசு. - உன்றன்


3. காடோ, மலை நதியோ, கடலோ, கடந்தலுத்துக்

கஸ்தி மிகவே அடைந்து,-உடல்

பாடுங் கவலை நோயும் பசியும் நிருவாணமும்,

பகைவர் திருடர் மோசமும்,

சாடக் கிறிஸ்துவுக்குத் தகுந்த பானபலியாய்

ஓடத்தனை யொப்பித்தோன் உறுதி யெனக்கில்லையே. - உன்றன்


4. வண்டி வகைகளோடு வாழ்ந்தும் எனது கூடு

மயங்கி அயர்ந்து வாடுதே,-இனி

என்று மிருப்பிடத்திலிருந்து பணி புரிய

இசைந்தென் மனது நாடுதே;

ஒன்றும் உதவியின்று ஊரே அலைந்து சென்று,

நன்றே நிதம்புரிந்த நரனே பரனே யேசு. - உன்றன்Untran Thirupaniyai Uruthiyudan Puriya

Uthavaatha Paavi Naanae


Anthakaaramae Nintrun Arunothayamae Kandu

Vantha Naal Mutharkodu Vaithaai Enkkun Thondu


1.Veadhanaththin Porutto Mealavar Nimiththamae

Veliyitta Arikkai Seiyavo Ula

Kaathaayam Suya Nayam Agilaththuriya Pugal

Adainthu Prakaasikkavo

Oothi Kaalang Kalikka Ulagaavi Adainthavan

Neethikeanai Baliyaai Nearnthu Kodu Ulaikkaeno


2.Veanal Kulirai Kandu Meani Miga Vearundu

Vealiyaeraa Thangam Thunkinean Vealai

Paana Munavu Pintha Pala pini Varumentra

Bayaththalae Nitha Manjinean

Kaanagam Malai Sentru Kadum Pani Kulir Ventru

Pongam Neerakantru Puvi Lulaiththa Yeasu


3.Kaado Malai Nathiyo Kadalo Kadanthaluththu

Kasthi Migavae Adainthu Udal

Paadum Kavalai Noiyum Pasiyum Niruvaanamum

Pagaivar Thirudar Mosamum

Saada Kiristhuvukku Thaguntha Paana Paliyaai

Odaththanai Oppiththon Uruthi Enakkillayaiyae


4.Vandi Vagaikalodu Vaalnthum Enathu Koodu

Mayangi Ayarnthu Vaaduthae Ini

Entru Miruppidahthilirunthu Pani Puriya

Isainthen Manathu Naaduthae

Ontrum Uthaviyintru Oorae Alainthu Sentru

Nantrae Nitham Purintha Naranae Paranae Yeasu 


உன்றன் திருப்பணியை - Untran Thirupaniyai


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post